43 917 foretak søkte om produksjonstilskudd i august 2012. Det er 853 færre enn i fjor, og tilsvarer en nedgang på 1,9 prosent. Dette er noe lavere reduksjon enn fra 2010 til 2011.


Flere kyr, stabilt sauetall
Fra 2011 til 2012 har det totale antallet melkekyr og ammekyr økt med 1 375 kyr. Til sammenligning var det fra 2010 til 2011 en nedgang på knapt 3000 kyr. Det er 5,5 prosent færre melkeprodusenter i 2012 enn det var i 2011. Gjennomsnittsstørrelsen på brukene er ca. 23,4 melkekyr hos de nå vel 10 000 melkeprodusentene. I 2012 er det vel 14 000 saueprodusenter.  Antallet søkere med slaktegris er redusert med 6 prosent til 2004 produsenter. Antallet søkere med verpehøner har økt med 1,5 prosent til 1785 produsenter.

9,9 millioner dekar jordbruksareal
Det er 9,9 mill. dekar jordbruksareal i drift i 2012, en nedgang på vel 73 000 dekar sammenlignet med 2011, dvs. en reduksjon på 0,7 prosent. Reduksjonen i areal fra 2011 til 2012 samsvarer med trendutviklingen fra tidligere år. Nedgangen er dels knyttet til at flere kommuner tar i bruk nytt digitalt kartverk som gir en viss arealreduksjon.

Av jordbruksarealet er ca. 2/3 eng og beite og 1/3 åpen åker – det meste korn. Grovfôrarealet er på samme nivå som i fjor, mens det er en nedgang på vel 40 000 dekar kornareal. Arealet med grønnsaker er økt med 1200 dekar, mens potetarealet er redusert med 2100 dekar.

Økning i økologisk areal
Det er økt omlegging til økologisk drevet areal i perioden. Det er færre produsenter som søker, men økte areal det søkes for, fra snaut 21 500 dekar i første års karens hos 315 søkere i 2011 til 22 493 dekar hos 300 søkere i 2012.

Dette er foreløpige tall fra søknader om produksjonstilskudd ved søknadsomgangen 20. august 2012. Endelige tall foreligger i april 2013 når søknadene er ferdig behandlet.

Les hele saken hos Statens Landbruksforvaltning