Årsoppgjøret for landbruket 2011 er ferdig. I den forbindelse publiserer vi nytt for 2012:

  • Økt avskrivningssats for bygg og anlegg med kort levetid

Driftsmidler i saldogruppen for bygg og anlegg kan avskrives med 10 % mot tidligere 8 % dersom brukstiden ikke er mer enn 20 år, dvs. en større andel kan utgiftsføres det enkelte år.

  •  Avskrivning på husdyrbygg i landbruket

Avskrivningssatsen for husdyrbygg i landbruket økes fra 4 til 6 prosent. Dette gjelder husdyrbygg med antatt lengre brukstid enn 20 år, dvs. en større andel kan utgiftsføres det enkelte år.

  • Lønnsfradrag for enkeltpersonforetak med ansatte er fjernet

For å skape likhet mellom aksjeselskap og enkeltpersonforetak, er det vedtatt å fjerne lønnsfradraget for enkeltpersonforetak med ansatte. Det er om lag 10 prosent av alle enkeltpersonforetak som har fått lønnsfradrag fram til nå.

  • Trygdeavgift for jordbruk, skogbruk og reindrift

Trygdeavgiften for næringsinntekt av jordbruk, skogbruk og reindrift er vedtatt endret slik at den fra og med 2012 blir på samme nivå som for annen næringsdrift, dvs. 11 prosent, jfr. økningen i jordbruksfradraget.

  • Skattemessig behandling av tilskudd til bygdeutvikling

Tilskuddet er nå ikke skattepliktig inntekt for mottakeren. Kostprisen på driftsmidler i forbindelse med avskrivninger skal ikke reduseres med et beløp tilsvarende tilskudd til erverv av driftsmiddelet.

Tilskuddet skal imidlertid regnes som del av vederlaget ved realisasjon av driftsmidlet dersom dette skjer innen fem år etter at det ble ervervet. Dette gir positiv effekt dersom driftsmiddelet beholdes i mer enn fem år. Eventuelle tilskudd til bygdeutvikling som er gitt før 31.12.2011 vil følge dagens regler, selv om tilskuddet utbetales/mottas etter endringen som gjelder f.o.m. 01.01.2012.

  • Jordbruksfradraget og reindriftsfradraget

Jordbruksfradraget og reindriftsfradraget øker, se venstre kolonne side 1. Jfr. økningen av trygdeavgiften. Beregningsgrunnlaget for jordbruksfradraget knyttet til leiekjøring og utleie av driftsmidler utvides ved at kravet om minst 80 prosent egen bruk reduseres til 60 prosent egen bruk.