ReisefradragFinansdepartementet anslår at så mange som 30 % av de som krever fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted i dag, vil miste fradraget til neste år.

Statsbudsjettet har vinnere – og tapere. De største taperne i statsbudsjettet er kanskje alle som fra og med neste år mister reisefradraget. Og dem er det mange av.

Økt bunnfradrag
Reisefradraget gis for arbeidsreiser mellom hjem og arbeidssted og ved besøksreiser til hjemmet. Fra og med inntektsåret 2014 ble det innført et øvre tak på reisefradraget. Det kan nå bare føres fradrag for beregnede kostnader for inntil 75.000 kilometer – fratrukket bunnbeløpet. Bunnbeløpet i reisefradraget ble økt fra 13.950 til 15.000 kroner i 2014 og videre til 16.000 kroner i 2015.

For krevende å kontrollere
I gjennomsnitt vil skatten øke med 1.350 kroner i året for de som i dag krever fradraget, står det å lese på Skatt.no. Vi leser videre at Finansdepartementet begrunner kuttet med at det er for krevende å kontrollere, siden det ikke foreligger elektronisk grunnlagsdata fra tredjepart og at det er skatteyterne selv som krever fradraget.

Slår hardt ut
Fradraget vil med forslaget normalt bli gitt for arbeidsreiser på drøyt 64 km tur/retur, mot 46 kilometer med dagens regler. La oss illustrere dette med Simen, som reiser med tog 50 kilometer for å komme seg på jobb. Han har samlede reisekostnader på kroner 36 000 og trekker i 2015 kroner 16 000. Det betyr 20 000 i reisefradrag. Når bunnbeløpet øker til 22 000 kroner, vil Simen sitte igjen med et reisefradrag på 14 000, altså 6000 kroner mindre.

Kilde: Skattebetalerforeningen