Selge skog? Illustrasjonsbilde: medianova.noDet tar tid å selge skog, og inntekter fra skog beskattes i dag etter ganske høye prosenter. Men det finnes unntak. Flere sitter nok i bedre skatteposisjoner enn de tror. Her er en liten oversikt over unntakene fra skatteregelen:

 • Man kan selge skattefritt til slektninger på visse vilkår:
  – Eiendommen må være et alminnelig gårdsbruk og/eller skogbruk.
  – Eiendommen må selges til en person som er arveberettiget etter selger eller selgers ektefelle på grunnlag av slektskap eller ekteskap.
  Vederlaget ved salget av eiendommen må maksimalt være tre fjerdedeler av antatt salgsverdi ved salg til utenforstående (markedsverdi).
  – Salget må finne sted eller avtales ti år eller mer etter at selger fikk eiendomsrett til eiendommen. Er eiertiden mindre enn 10 år, men minst 6 år, kan gevinsten være delvis skattefri. (skl § 9-13) Les mer om lovverket her.
 • Dersom selgers samlede gevinst ved salg av jordbrukseiendom i ett og samme inntektsår er kr 150 000 eller lavere, skal det ikke beregnes personinntekt av gevinsten, forutsatt at selger driver et enkeltpersonforetak, dvs. er personlig næringsdrivende. Slik gevinst fritas dermed fra toppskatt og trygdeavgift, og beskattes kun som kapitalinntekt med en skattesats på 28 %, selv om gevinsten egentlig er en del av næringsinntekten.
 • Mulighet for skattefritak på bolig og fritidseiendom selv om de ligger på landbrukseiendom.
 • Mulighet for å selge tomt fra landbrukseiendom med redusert skatt. Dersom man må betale skatt, er det jo gevinsten som skal beskattes og ikke selve salgssummen. Særlig kommer den såkalte kostprisen (den verdien som ble lagt til grunn da du i sin tid ervervet eiendommen) til fradrag. Og i en rekke tilfeller finnes det muligheter for å oppskrive denne kostprisen i ganske stor grad. Vi kan nevne ordninger som:
  – Oppskriving iht overgangsregler om oppregulering av inngangsverdi etter tidligere sktl. §43 femte ledd (såkalt 1992-regulering)
  – Oppskriving av landbrukseiendom ervervet i 1998 eller tidligere (såkalt 2004-oppregulering)
  – Oppskriving av arvede andeler for f.eks de som sitter i uskiftet bo

Dagens regjering har nedfelt i sin regjeringsplattform at de skal redusere skattesatsen på gevinst av salg av virksomheter i landbruket. De ønsker ordinær kapitalbeskatning, altså 27 %. Vurderer du å selge skog, lønner det seg uansett å sette i gang prosessen allerede nå.

Trenger du informasjon om noen av unntakene gjelder deg, så ta kontakt med ditt lokale Vekstra-kontor. Vi hjelper deg!

Kilde: Glommen Skog, Jusstorget.no, Vekstra