Ifølge ligningspraksis har skog med en årlig tilvekst over 3 – 5 m3 blitt ansett som næringsvirksomhet.

Skognæringa sjøl og ulike etater har ifølge Skattedirektoratet gitt signaler om at det trengs langt større tilvekst for at skogbruket skal oppfylle aktivitetskravet, og være egnet til å gå med overskudd, slik at de alminnelige kriterier for næringsvirksomhet er til stede.
Skattedirektoratet har i tråd med disse innspillene arbeidet med nye retningslinjer for definisjon av minstegrenser for næringsvirksomhet i skogbruket, m.a.o. bringe praksis mer i tråd med realitetene.

Dette arbeidet griper inn i flere områder som Finansdepartementet vurderer som særordninger innen landbruksbeskatningen.

Skattedirektoratet meldte tidligere i høst at dette arbeidet er satt på vent pga. regjeringens bebudede gjennomgang av lover og regler i landbruket og ikke minst oppfølgingen av Scheel-utvalgets innstilling. Virksomhetsklassifisering av skogbruk vil bli vurdert i sammenheng med dette.