Det gjelder å holde tunga rett i munnen hvis du er håndverker og utfører arbeid på egen bolig/fritidsbolig.  Etter merverdiavgiftsloven må en personlig næringsdrivende snekker, rørlegger, elektriker, murer mv. betale merverdiavgift når han utfører arbeid på egen bolig. Dette gjelder selv om arbeidet utføres i fritiden. Gjelder kun personlig næringsdrivende Ved arbeid på egen bolig/fritidsbolig gjelder uttaksplikten for merverdiavgift kun for personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak). Uttaksplikt gjelder i utgangspunktet ikke dersom en ansatt i et aksjeselskap utfører arbeid på sin private bolig utenfor ordinær arbeidstid. Plikten til å betale merverdiavgift gjelder når en avgiftspliktig næringsdrivende bruker varer og tjenester fra virksomheten til bruk privat. Dette kan være tilfelle ved arbeid på egen bolig/fritidsbolig, og omfatter både oppføring, påkostninger, reparasjoner og vedlikeholdsarbeider. Hovedregel – Uttak av håndverkertjenester Det skal betales merverdiavgift når registreringspliktige næringsdrivende tar ut varer eller tjenester fra virksomheten til bruk privat eller til andre formål som ikke vedrører den merverdiavgiftspliktige virksomheten. Merverdiavgift beregnes bare av arbeid og materialer innenfor eget fagområde. Dette innebærer for eksempel at et registrert enkeltpersonforetak som selger snekkertjenester skal beregne uttaksmerverdiavgift av varer og tjenester som faller inn under snekkervirksomheten. Slik avgiftsplikt foreligger derimot ikke dersom snekkeren foretar arbeid utenfor eget fagfelt, tjenester som enkeltpersonforetaket ikke selger. Avgrensning mot rent private, dagligdagse gjøremål Betaling av merverdiavgift i uttakstilfellene sikrer at privat forbruk av avgiftspliktige tjenester blir avgiftsbelagt uavhengig av om forbruket skjer etter kjøp eller etter et uttak fra avgiftspliktig virksomhet. Uttaksbestemmelsene avgrenses mot rent private gjøremål. Dersom arbeidet ikke krever spesialkompetanse eller bruk av driftsmidler fra næringsvirksomheten, vil enkle handlinger som den næringsdrivende utfører for seg selv ikke medføre plikt til å beregne merverdiavgift. Forutsetningen er at tjenesten ikke utføres på arbeidsstedet. Det forutsettes en viss grad av ferdighetsutnyttelse: At gjøremålet ikke kunne skjedd omtrent like godt om vedkommende ikke hadde drevet næring på grunnlag av ferdigheten.

Eksempler: En selger av renholdstjenester vil ikke bli avgiftspliktig ved vask av eget hus. Det samme gjelder en gartner som steller sin egen private hage. En snekker blir heller ikke avgiftspliktig for enklere snekkerarbeid i sitt hjem. Dersom det dreier seg om aktiviteten kan utføre uten spesielle forutsetninger eller om tjenesteutførelsen er av mindre omfang, vil ikke uttaksbestemmelsene gjøre seg gjeldende. Da skal aktiviteten følgelig ikke avgiftsberegnes.

Merverdiavgiftsgrunnlaget Merverdiavgiften beregnes av alminnelig omsetningsverdi, dvs. den prisen som brukes overfor ordinære kunder. En registrert håndverker som utfører 50 timer snekkerarbeid på egen bolig, skal beregne merverdiavgift av kr 20 000, dersom ordinær timepris ved fakturering til andre er kr 400 eksklusiv mva. Skatt avhenger av NÅR arbeidet er utført I MVA-sammenheng oppstår merverdiavgiftsplikt selv om arbeidet utføres etter ordinær arbeidstid (i fritiden). Skattemessig er det avgjørende hvorvidt arbeidet er gjort i eller utenfor ordinær arbeidstid. Dersom arbeidet utføres i ordinær arbeidstid, skal håndverkeren skattlegges for arbeidet. Dette vil også gjelde for arbeid utenfor eget fagområde. Dersom arbeidet er utført i fritiden skal håndverkeren ikke skattlegges for verdien av arbeidet. For næringsdrivende er det normalarbeidsdagen i næringen og de feriedager og fridager man vanligvis tar i næringslivet som er utgangspunktet for hva som kan anses som fritidsarbeid. Lørdager, søndager, helligdager og lovfestet ferie vil normalt bli godtatt som fridager. Skjønn i hvert enkelt tilfelle Grensen mot private dagligdagse gjøremål kan i enkelte tilfeller være vanskelig å trekke. Merverdiavgiftsplikten ved uttak til privat bruk må bero på et konkret skjønn i hvert enkelt tilfelle. Kilde: Sticos