låve facebookSitter du med et gammelt hus som er fredet eller er verneverdig? Både Fortidsminneforeningen og Bygg og Bevar kan gi gode råd og tips om renovering og oppussing. Dessuten finnes det støtteordninger du kan søke midler fra.

Det er cirka 2000 private eller offentlige bygninger som er fredet i Norge. Å bevare gamle bygg er med på å ivareta norsk kulturarv. Og det å ta vare på kulturarven er noe stadig flere mennesker forstår betydningen av. Noen kommuner har til og med ansatt egne kulturminnevernkonsulenter, en ordning som har blitt svært populær. Men selv om interessen for bevaring og oppussing er økende, er det fremdeles mange som er usikre på hvordan man skal forholde seg til lover og regler, støtteordninger og søknadsfrister. En ting er å ta vare på mest mulig av det originale uttrykket eller å tilbakeføre eksteriøret og interiøret i omtrent samme stil som da huset en gang var nytt. En annen ting er helt nødvendig vedlikehold og praktisk bygningsvern.

  • Riksantikvaren forvalter støtteordninger til vedlikehold og restaurering av bygninger som er fredet eller vernet, og deler ut penger via fylkeskommunen til oppussing hvert år. Tilskuddet gis til ekstrautgifter ved bruk av riktige materialer og bistand fra for eksempel en arkitekt.
  • Kulturminnefondet ble opprettet i 2002. Her kan man også få tilskudd til boliger som har verneverdi, uten formelle vedtak om verning.
  • Tilskuddsordningen «Spesielle miljøtiltak i landbruket» (SMIL) skal fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Fra disse midlene kan man for eksempel få støtte til å bevare fredede og vernede bygninger. Spesielt reparasjoner for å bevare mest mulig av opprinnelige bygningselementer. Eks: Stabbur, smier, seterbygninger.  Pengepotten forvaltes av landbrukskontoret i de ulike kommunene.
  • Bor du i en by kan du søke hos Fylkeskommunens midler til kulturminnevern
  • Det finnes også en rekke stiftelser og fond som deler ut penger til istandsetting av gamle hus.

Skal man i gang med oppussing eller restaurering anbefales det først at man henvender seg til kommunen for å få veiledning til en fremdriftsplan. Det er også mulig å ta direkte kontakt med Fortidsminneforeningen, både sentralt og via de ulike lokalavdelingene. Flere har egne nettsider som gir god informasjon om praktisk bygningsvern med artikler og konkrete tips.

Nyttige lenker:
www.fortidsminneforeningen.no
www.riksantikvaren.no
www.kulturminnefondet.no
www.byggogbevar.no
www.bondelaget.no (SMIL)