Ordningen har som hovedformål å bidra til økt fornybar energiproduksjon, og er fortsatt viktig for skognæringens bioenergisatsing.

Den totale rammen for 2013 er på ca 32,5 mill kr. Det forventes at midlene vil holde ut året.

Skogfondstrekk
Leveranse av energiflis er oppgavepliktig, det betyr at man skal oppgi bl.a volum og bruttoverdi. Ved avvirkning og salg av energiflis er det også pliktig å trekke skogfond, jf skogloven.

Miljøhensyn
Det stilles vilkår om at det ved ryddearbeid er tatt tilbørlig hensyn til landskap, biologisk mangfold, friluftsliv og kulturverdier. Det betyr at det i skog skal tas hensyn til registrerte miljøkvaliteter, og at bestemmelser i bærekraftforskriften og andre verneforskrifter etterleves.

Hvilke tiltak kan det søkes tilskudd til?
Tilskuddsordningen dekker skogsvirke/skogflisråstoff for energiproduksjon som tas ut fra: • Kulturlandskapspleie • Lauvskoghogster • Grot (hogstavfall) • Veikantrydding • Ungskogpleie • Førstegangstynning

Hvem kan søke?
Ordningen skal bidra til å stimulere sysselsettingen i skognæringen. Følgende målgrupper kan søke om tilskudd: • Skogeiere • Eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog • Prosjekt der flere skogeiere samarbeider, kan søke om tilskudd etter nærmere avtale med kommunen

Les ALT om energiflistilskudd og last ned søknadsskjema HER  (Kilde: Statens Landbruksforvaltning)

Les saken om: Alternativ føring av inntekt fra biomasse og energiflisproduksjon