UføretrygdNavnet på Uførepensjon endres til Uføretrygd fra 2015. Men det er ikke bare navnet på ordningen som endres, det vil også bli endringer i forhold til skattlegging og skattebegrensning.

Det nye med uføretrygden er at den skal skattlegges som lønn. Men for å få svar på hvilke konsekvenser det vi ha for deg, må du vente en stund: Skatteetaten opplyser nemlig at det er først i desember at du får skattetrekksmeldingen for 2015. Før dette kan de ikke svare deg på hva skatten blir.  Endringen fra uførepensjon til uføretrygd vil bli individuelt beregnet og øvrige forhold ved økonomien vil innvirke på hva som skal betales i skatt. Skulle du mene at noe ved det beregnede trekket er feil, så har man mulighet til å endre det fra 15. desember.

Gjelder reglene deg? Les om ordningen påvirker deg her

Opphever skattebegrensningsregelen
Fra og med 2015 oppheves skattebegrensningsregelen for uføre, noe som innebærer at uførepensjonister med lav inntekt ikke betaler skatt. Disse får dermed heller ikke utnyttet inntektsfradrag, som for eksempel rentefradrag. I dag skattlegges uførepensjonister med uføregrad på minst 2/3 etter skattebegrensningsregelen. Når alminnelig inntekt (bruttoinntekt fratrukket minstefradrag og rentefradrag med mer) pluss et formues tillegg overstiger en gitt beløpsgrense, skattlegges man med 55 prosent av overstigende inntekt så lenge dette lønner seg framfor vanlige skatteregler.

Foreslår overgangsordning
Målet med den nye ordningen er å gjøre det lettere og mer oversiktlig å kombinere uføretrygd og arbeidsinntekt, opplyser regjeringen. Mange er naturlig nok bekymret for hvordan endringene vil påvirke økonomien. Skatteetaten opplyser på sine sider om at de aller fleste vil komme om lag likt eller bedre ut som følge av den nye ordningen. De som har høy gjeld og skattebegrensning i dag kan likevel få mindre utbetalt enn tidligere, så derfor har regjeringen foreslått en treårig overgangsordning. Overgangsordningen vil gi folk noe tid til å tilpasse seg – og kan gi inntil 20 000 kroner i skattefradrag til neste år.

Les pressemelding fra regjeringen her.

De foreslåtte overgangsreglene vil eventuelt gjelde fra 1. januar 2015, men må først gjennom behandling i Stortinget.

Kilde: Regjeringen.no, Skatteetaten.no