Kilde: Norges Bondelag

Fristen for å klage på likning etter likningsloven (§ 9-2 4) er seks uker. Ettersom skatteetaten nå kjører suksessive ligningsoppgjør medfører dette at regnskapskontorene i liten grad har praktisk mulighet til å vite hvilke klienters ligning som er ferdig til enhver tid. Den enkelte næringsdrivendes ligning legges ut etter hvert som den er gjennomgått og fastsatt, istedenfor å legges ut samlet.

Regnskapskontorene varsles ikke ved utleggelse av den enkelte ligning, derfor må den næringsdrivende selv følge med og være oppmerksom på klagefristen. Næringsdrivende må selv ta kontakt med sin regnskapsfører for å få tatt en kontroll av ferdigstilt likning.

Har man oversittet fristen for klage er det verdt å merke seg at klageadgangen ikke nødvendigvis er tapt selv om fristen skulle overskrides. Etter ligningsloven § 9-2 8 avgjør saksbehandler hvilken betydning det skal ha for klageretten at fristen er overskredet, eller at andre formalkrav ved en klage ikke er oppfylt. Ved denne vurderingen skal spørsmålets betydning, skattyters forhold, sakens opplysning og tidsforløpet hensyntas. Det er derfor lite praktisk at godt begrunnede klager som gjelder beløp av noen størrelse som kommer inn i rimelig tid etter klagefristen skal nektes tatt opp til realitetsbehandling.