StabburSyns du det er vanskelig å finne ut av hva de forskjellige partiene mener om norsk landbruk og relaterte saker? Norges Bondelag har tatt en nærmere titt på partienes programutkast for 2013-2017 og sammenfattet det hele i en skjematisk oversikt.

Bondelagets oversikt er ajourført pr 2. april. Derfor kan det være endringer og justeringer som følge av at landsmøtene nå er unnagjort, men i det store og hele skal denne oversikten stemme godt over ens med hva de forskjellige partiene står for.

Ikke overraskende fremstår Senterpartiet som «bøndenes parti», men det er marginale forskjeller hvis man sammenlikner med AP. Forskjellene mellom Senterpartiet og AP handler i hovedsak om EU og rovdyrpolitikk. Innen mange områder er partiene relativt enige. På punktet om sjølforsyning og produksjonsmål er alle partier med unntak av FrP innstilt på at Norge skal ha særnorske ordninger som legger til rette for et levedyktig landbruk. FrP ønsker på sin side at landbruket skal opprettholdes (eller fases ut?) etter rene markedsøkonomiske prinsipper, og at landbruket skal ha samme rammebetingelser som i våre naboland. Ved generell skattelette og fjerning av alle reguleringer ønsker FrP å stimulere til mer innovasjon og effektiv drift, noe som skal styrke norsk landbruks konkurranseevne.

Hvis vi ser på skatt fremstår AP som de strengeste i klassen, som vil videreføre dagens skattenivå. Alle de andre partiene med unntak av SV ønsker en eller annen form for skattelette eller omfordeling av skattetrykket. Spesielt er det bred enighet blant de andre partiene at man skal ha lavere beskatning av arbeidende kapital, eller ta denne beskatningen helt vekk. Høyre vil ta vekk både formueskatt og arveavgift, mens KrF vil ta vekk arveavgiften og moms på frukt og grønt. Venstre vil ha en overgang fra skatt på arbeid, til skatt på miljøskadelig adferd.

Når det gjelder landbrukseiendommer vil FrP fjerne alle reguleringer. De vil ta vekk odelsloven, prisregulering, delingsforbud og bo- og driveplikt. De andre partiene (med unntak av SV?) går inn for en generell oppmykning. AP sier at innhold i disse lovene «skal vurderes» – uten nærmere spesifikasjoner, men de vil styrke tomtefesteres innløsningsrett. Hvis vi ser på alle partiene samlet kan det se ut til at odelsloven står for fall. Det punktet som flest partier er interessert i å beholde er bo-/driveplikt i forskjellig grad.

Vil du lese mer om de forskjellige partienes programutkast?
Last og les oversikten fra Norges Bondelag her