Ledige stillingar som rekneskapsførarar/ bedriftsrådgjevarar

Ledige stillingar som rekneskapsførarar/ bedriftsrådgjevarar

Ledige stillingar som rekneskapsførarar/ bedriftsrådgjevarar

Me er i vekst og treng fleire dyktige og framoverlente medarbeidarar. Me søkjer difor etter rekneskapsførarar/bedriftsrådgjevarar. Primære kontorstader vil vere Leikanger og Årdal, men vedkomande vil òg kunne fungere som ein bidragsytar inn mot dei andre kontora i Økonomiservice AS.

Bransjen og selskapet er i ei spanande utvikling med nye teknologiske løysingar og tenester der kundane sine behov er i endring. Me ynskjer å gjere kvardagen enklare for kundane våre gjennom å levere effektive tenester av høg kvalitet, slik at verdiskapinga blir høgare. Med utgangspunkt i dette er selskapet ein totalleverandør av økonomi- og rådgjevingstenester.

ME KAN TILBY:
 • Stor grad av fleksibilitet
 • Utfordrande, spanande og varierte arbeidsoppgåver
 • Deltaking i eit sterkt fagmiljø med moglegheit til utvikling både fagleg og på andre områder
 • Eit uformelt og godt arbeidsmiljø
 • Løn etter avtale, samt gode forsikrings- og pensjonsordningar
UTVALDE ARBEIDSOPPGÅVER:
 • Rekneskapsarbeid, rapportering, årsrekneskap og skattemeldingar for små og mellomstore verksemder og landbruk
 • Tilby økonomisk rådgjeving innan ulike områder som gir meirverdi for kundane
 • Bidra til vidareutvikling av tenesteleveransane
KVALIFIKASJONAR/EIGENSKAPAR:
 • Minimum bachelorgrad innan økonomi
 • Autorisert rekneskapsførar eller økonom med relevant erfaring. Nyutdanna blir òg vurdert
 • Trivast med kundekontakt og relasjonsbygging
 • Endrings- og lærevillig, løysingsorientert og proaktiv
 • Strukturert
 • Er omgjengeleg, positiv og har gode samarbeidsevner
 • Gode IT-kunnskapar

STILLING BESATT

 

Dersom du er interessert i meir informasjon om stillinga, ta gjerne kontakt med:

– Teamleiar Sogndal: Tor Henning Mardal på telefon 971 46 433 eller

– Assisterande leiar: Jon Arve Hatlevoll på telefon 916 32 837

 
SØKNAD med CV sendast til: tor.henning.mardal@vekstra.no.

SØKNADSFRIST 31.juli 2020

 

Om Økonomiservice AS

 • Autorisert rekneskapsførarselskap som blant anna leverar tenester innan rekneskap, løn, økonomisk rådgjeving og leiarsupport
 • Me er i dag 28 medarbeidarar fordelt på kontor i Lærdal, Sogndal, Leikanger, Årdal og Vang
 • I 2019 hadde me 30-års jubileum og gjekk inn som partnar i Vekstra-kjeda

Les meir om Økonomiservice AS

https://www.oks-as.no

Vekstra Økonomiservice AS

Økonomiservice AS søkjer kontorleiar ved sitt kontor i Leikanger

Økonomiservice AS søkjer kontorleiar ved sitt kontor i Leikanger

Økonomiservice AS søkjer kontorleiar ved sitt kontor i Leikanger

Riktig kandidat ynskjer å vidareutvikle kontoret og selskapet som ein viktig støttespelar for næringslivet i regionen. Vedkomande vil òg fungere som ein sentral bidragsytar inn mot leiingsgruppa og dei andre kontora i Økonomiservice AS.

Bransjen og selskapet er i ei spanande utvikling med nye teknologiske løysingar og tenester der kundane sine behov er i endring. Me ynskjer å gjere kvardagen enklare for kundane våre gjennom å levere effektive tenester av høg kvalitet, slik at verdiskapinga blir høgare. Med utgangspunkt i dette er selskapet ein totalleverandør av økonomi- og rådgjevingstenester.

ME KAN TILBY:
 • Stor grad av fleksibilitet
 • Utfordrande, spanande og varierte arbeidsoppgåver
 • Deltaking i eit sterkt fagmiljø med moglegheit til utvikling både fagleg og på andre områder
 • Eit uformelt og godt arbeidsmiljø
 • Løn etter avtale, samt gode forsikrings- og pensjonsordningar
UTVALDE ARBEIDSOPPGÅVER:
 • Leie kontoret i Leikanger og oppdragsansvar for rekneskapsoppdrag
 • Tilby økonomisk rådgjeving innan ulike områder som gir meirverdi for kundane
 • Bidra til vidareutvikling av tenesteleveransane
KVALIFIKASJONAR/EIGENSKAPAR:
 • Autorisert rekneskapsførar med god erfaring, men økonomar med solid og relevant erfaring blir òg vurdert
 • Trivast med kundekontakt og er flink til å bygge gode og langvarige relasjonar
 • Endringsvillig, løysingsorientert og proaktiv
 • Evnar å strukturere og effektivisere tenesteleveransen
 • Er omgjengeleg, positiv og har gode samarbeidsevner
 • Gode IT-kunnskapar
SAMAN SKAPAR ME VERDI – gjennom å vere Tett På Løysingsorienterte Framtidsretta

STILLING BESATT

 

Dersom du er interessert i meir informasjon om stillinga, ta gjerne kontakt med:

– Teamleiar Sogndal: Tor Henning Mardal på telefon 971 46 433 eller

– Assisterande leiar: Jon Arve Hatlevoll på telefon 916 32 837

 
SØKNAD med CV sendast til: tor.henning.mardal@vekstra.no.

SØKNADSFRIST 31.juli 2020

Om Økonomiservice AS

 • Autorisert rekneskapsførarselskap som blant anna leverar tenester innan rekneskap, løn, økonomisk rådgjeving og leiarsupport
 • Me er i dag 28 medarbeidarar fordelt på kontor i Lærdal, Sogndal, Leikanger, Årdal og Vang
 • I 2019 hadde me 30-års jubileum og gjekk inn som partnar i Vekstra-kjeda

Les meir om Økonomiservice AS

https://www.oks-as.no

Vekstra Økonomiservice AS

Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

15. april 2019 ble hvitvaskingsdirektivet vedtatt i Norge. Et av hovedformålene ved loven er å hindre økonomisk kriminalitet. Loven pålegge finansnæring, regnskapskontorer, banker og kredittselskaper spesifikke krav ved innhenting av informasjon om sine kunder. Alle selskaper som er underlagt loven har fått strengere krav til å identifisere sine kunder. Hvitvaskingsloven finner du her

Din regnskapsfører er rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven, og er av den grunn pålagt å holde oversikt over egne kunder. De må identifisere hvem som er å anse som foretakets reelle rettighetshavere og om foretakene har politisk eksponerte personer. Regelverket pålegger videre autoriserte regnskapskontorer å gjennomføre risikobaserte kundetiltak. Dette innebærer at kunders identitet skal bekreftes, reelle rettighetshavere skal identifiseres og kundens risikoprofil skal kartlegges.

Til bruk i gjennomføringen av risikobaserte kundetiltak er det utviklet et skjema fra Regnskap Norge for kundekontroll og ett skjema for egenerklæring som kunden må fylle ut. Selskapet som fører regnskap for kunder er pliktig å dokumentere informasjonen som fremgår av kundetiltaksskjemaet. Du som kunde av et Vekstrakontor vil derfor måtte legge frem dokumentasjon på hvem som er reelle rettighetshavere i din bedrift og egnet dokumentasjon som bekrefter identiteten til denne eller disse, og om disse er politisk eksponerte personer. Politisk eksponerte personer er fysiske personer som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge. Slike kunder skal underlegges forsterket kundekontroll. Om selskapet ikke har fysiske personer som er å anse som reelle rettighetshavere skal det legges frem dokumentasjon på hvem som har juridisk ansvar.

Som kunde i Vekstra vil du oppleve at din regnskapsfører gjennomfører pålagte kundekontroll

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner

Personvern handler om å verne personer

Personvern handler om å verne personer

Personvern handler om å verne personer

Vekstra hjelper deg med personvern

Vekstra har satt seg godt inn i dette lovverket og kan bistå din bedrift ved spørsmål rundt personvernloven og spørsmål rundt hvordan overholde loven. Ta kontakt med ditt regnskapskontor så vil de kunne bistå deg.

Hvem er underlagt personvernloven?

Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med personvernprinsippene (Datatilsynet.no). Har din bedrift ansatte eller kunder, behandler dere personopplysninger. All behandling må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Rettslige grunnlag kan være et samtykke, eller er nødvendig for å oppfylle en avtale. Eksempelvis: En ansettelseskontrakt er å anse som et samtykke og gir grunnlag for behandling av personvernopplysninger. Behandling av personopplysninger ved bestilling av varer å tjenester ansees som nødvendig for å oppfylle en avtale. 

Behandling av personopplysninger

All bruk av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av disse er behandling av personopplysninger. Det er da krav til hvordan du innhenter, lagrer, sletter og deler opplysningene. Det som er viktig er å ha et system for sikker sending og mottak av opplysninger, samt struktur og oversikt på lagrings- og slettingsprosesser.

Personvern er nært knyttet til enkeltindividers muligheter for privatliv, selvbestemmelse og selvutfoldelse (Regjeringen.no). Personopplysningsloven inneholder noen personvernprinsipper som alle virksomheter må følge. Ett av prinsippene er ansvarlighet. Dette prinsippet går ut på at virksomheten skal ha full oversikt over sin behandling av personopplysninger og iverksette tekniske og organisatoriske tiltak som gjør at loven følges. Dette betyr at hver enkelt virksomhet må gjøre mange viktige vurderinger på egen hånd – før de samler inn og bruker personopplysninger. Virksomheten har også ansvar for å dokumentere at de følger loven.

 

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner

Vi ønskjer Økonomiservice velkommen i Vekstra sitt partnerskap

Vi ønskjer Økonomiservice velkommen i Vekstra sitt partnerskap

Vi ønskjer Økonomiservice velkommen i Vekstra sitt partnerskap

Økonomiservice AS går inn i Vekstrakjeda Det er med glede vi kan fortelle at vi har fått med oss enda eitt kontor i Vekstrakjeda. Frå 1. april 2019 blir Økonomiservice AS eit Vekstrakontor.
Økonomiservice er medlem i Regnskap Norge og er eit autorisert rekneskapsbyrå som held til i Lærdal, Sogndal, Årdal, Vang og Leikanger. Med 28 tilsette og 13 autoriserte rekneskapsførarar, er dei eit av dei større sjølvstendige rekneskapsbyråa i landet.
 
Økonomiservice har dei siste åra hatt fokus på kompetanseheving, teknologiutvikling og programvareutvikling. Verksemda har difor mange tilsette med god kompetanse innanfor alle fagområde. Dei har ein moderne teknologi og programvare som gjer dei tilsette svært mobile i arbeidet, og samtidig gjev kundane tilgang til sine rekneskap, f.eks. ved å ta ut sine eigne rekneskapsrapporter via internett.
 
Økonomiservice meiner framtida inneheld mange spanande utfordringar, spesielt når det gjeld teknologiutvikling og kompetanseutvikling. Strategiske satsingar for kontoret er difor å ta i bruk ny teknologi, utvikla kompetanse og sikre dei tilsette rett kompetansenivå.
 
Å inngå alliansar og samarbeid med selskap som det er naturleg å samarbeide med er ei viktig strategisk satsing for Økonomiservice. Vekstra ble vurdert og anset som ein solid partnar. 
 
Vi ønskjer Økonomiservice velkommen inn i vårt partnarskap

 

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner