Blir enklere å spare i fond

Blir enklere å spare i fond

Fra 1.september kan du enkelt etablere egen aksjesparekonto for aksjer og aksjefond, noe som gjør det mer attraktivt å spare i fond for mange. Det er banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond som fra 1. september kan tilby denne formen for sparing. Fordelen med aksjesparekonto er at du slipper å betale skatt på gevinst når du bytter mellom aksjer og fond innad i kontoen, eller selger aksjer og fond med gevinst innad kontoen. Fleksibelt og enkelt for småsparere Innskudd på aksjesparekontoen kan også benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond, og gevinst ved salg av verdipapirer på kontoen skattlegges først når midlene tas ut av kontoen. Gevinsten blir da altså ikke skattepliktig i forbindelse med selve salget, slik det er i dag. – Dette gjør det enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond. Vi legger dermed til rette for at flere vil kunne benytte seg av denne formen for sparing og investering, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en melding. Les mer om saken her

Endringer i aksjeloven trer i kraft 1.juli

Endringer i aksjeloven trer i kraft 1.juli

Stortinget har vedtatt en rekke forenklinger i aksjeloven skal gi en enklere hverdag for aksje- og allmennaksjeselskapene. Endringene gjelder først og fremst elektroniske løsninger, aksjeselskapers organisasjon, kapitalreglene, fravalg av revisjon og krav til særattestasjoner. Næringsminister Mæland sier at endringene vil gjøre aksjelovgivningen mer teknologinøytral: – En rekke av dokumentene selskapene produserer må oppbevares over lang tid. At disse skal utarbeides, signeres og oppbevares på papir er ikke nødvendig i dag, sier hun. Det er åpnet derfor åpnet for bruk av elektroniske løsninger. Det skal heller ikke være nødvendig at aksjeeiere og selskapsledelsen er nødt til å samles fysisk for å gjennomføre generalforsamling: – For å forenkle prosessen er det fra 1. juli lovfestet en rett til elektronisk deltakelse på generalforsamling, sier Mæland. Fra 1. juli vil også små aksjeselskap som er morselskap velge om årsregnskapet skal revideres eller ikke, slik som små aksjeselskaper gjør i dag. Reglene for gjennomføring av dette er også forenklet, noe som vil spare samfunnet for store summer, mener næringsministeren. Les hele saken her Vekstra kan bistå deg med mer informasjon og gjennomføring av forenklingene. Ta gjerne kontakt med ditt lokale kontor!

Foreslår omfattende forenklinger i aksjeloven

Foreslår omfattende forenklinger i aksjeloven

Nye AS velger bort revisjonUtredningen fra aksjelovutvalget foreslår blant annet at minste lovlige aksjekapital blir 1 krone. Forslaget er sendt på høring med høringsfrist 9. januar 2017. Nærings- og fiskeridepartementet tar sikte på å fremlegge en proposisjon om forenklinger i aksjeloven allerede våren 2017. Man regner med at sannsynlig ikrafttredelsestidspunkt er 1. juli 2017. Utvalget ønsker at det skal bli enda enklere å stifte aksjeselskap, blant annet så foreslås det at minste lovlige aksjekapital blir 1 krone og ikke krav til ekstern bekreftelse av aksjeinnskudd til og med kr 100 000. Det foreslås også at stifterne kan fravelge revisjon ved å unnlate å velge en revisor. Kravet til særattestasjoner, åpningsbalanse og fullmakter foreslås også endret. Utvalget foreslår en rekke vesentlige endringer i aksjeloven § 3-8. Etter forslaget vil det ikke lenger være krav om redegjørelse, generalforsamlingsbehandling og melding til Foretaksregisteret. Ugyldighetsregelen oppheves også. I stedet skal det etter ny bestemmelse straks gis melding til samtlige aksjonærer om transaksjoner mellom selskapet og dets aksjonærer, tillitsvalgte og deres nærstående. Reglene om generalforsamling og generell saksbehandling foreslås også endret. Blant annet så foreslåes det at generalforsamlingen i aksjeselskaper der det er fullt sammenfall mellom selskapets aksjeeiere og styremedlemmer skal kunne treffe beslutning uten styrets forutgående forslag i en rekke sakstyper. Dessuten ønsker utvalget at saksbehandlingen skal forenkles gjennom bruk av digitale og elektroniske verktøy. Klikk her for en oversikt over de viktigste endringene. Kilde: Sticos

Nye regler for aksjonærlån

Nye regler for aksjonærlån

nye-regler-aksjonaerlanDet har kommet en egen forskrift med en oversikt over de viktigste unntakene i reglene for aksjonærlån.  Finansdepartementet opplyser at disse unntakene er gitt for å gjøre regelverket mulig å praktisere i hverdagen, og er ulikt det opprinnelige forslaget på noen punkter. Blant annet så er kredittgrensen satt til 100 000 kroner. Her er noen av unntakene fra bestemmelsene. Unntakene gjelder for:

  • kreditt eller sikkerhetsstillelse fra finansforetak
  • kreditt under 100 000 kroner fra selskap til aksjonær dersom kreditten innfris innen 60 dager
  • kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager etter at den ble gitt
  • kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes fra arbeidsgiver, dersom arbeidstakeren på lånetidspunktet ikke direkte eller indirekte eier mer enn fem prosent av aksjene eller andelene, eller har mer enn fem prosent av stemmene på generalforsamlingen i arbeidsgiverselskapet eller et annet selskap i samme konsern.

Aksjer eller selskapsandeler som eies av noen i nær familie av den ansatte, skal regnes med ved beregningen av fem-prosenten. Vær oppmerksom på at grenseverdiene og fristene i unntakene er absolutte. Dersom kreditten overstiger 100 000 kroner, vil hele beløpet bli skattlagt hos aksjonæren. Det samme gjelder dersom kundefordring eller annen fordring ikke gjøres opp innen fristene på 30 og 60 dager. Kilde: Skatteinfo 6/2016

Foreslår omfattende forenklinger i aksjeloven

Fordeler ved AKJSONÆRAVTALE

Mitarbeiter im Callcenter

Når det stiftes aksjeselskap, er aksjonærene som regel enige om det meste, og tenker kanskje ikke over at det kan oppstå uenigheter en gang i fremtiden. Men, som i alle sammenhenger der man skal samarbeide med andre, bør det akkurat derfor tas forholdsregler.

Ved flere enn én aksjonær, bør aksjonæravtale være en selvsagt ting å diskutere.

Den siste tiden har stiftelse av aksjeselskap blitt betydelig forenklet. Reduksjon i krav til aksjekapital på kun 30 000 og bortfall av krav om åpningsbalanse, blant andre ting. Det er lett å glemme å ta stilling til om man skal inngå en aksjonæravtale. Men det kan oppstå situasjoner der en slik avtale faktisk er redningen for eventuelle fremtidige uenigheter. En aksjonæravtale er en mulighet for aksjonærene til å avtale en del momenter i forkant. Et typisk eksempel vil være hva som skal skje hvis en aksjonær ønsker å selge hele eller deler av sin aksjepost. Et aksjeselskap der det er konflikter mellom aksjonærene kan fort miste handlekraft. Og i forhold til øvrige ansatte, kan det være avgjørende at en ansvarlig avtale er inngått.

Den som bistår selskapet med stiftelse har en viktig rolle å spille ved å informere stifterne om aksjonæravtaler, og hva som er fordelene. Det fins eksempler og maler på aksjonæravtaler, som det er mulig å ta utgangspunkt i. Når det er sagt, så er det er viktig at aksjonæravtalen tilpasses aksjonærenes ønsker, og at en ikke ukritisk benytter standardmaler. Her er noen momenter som kan være med i en slik avtale:

  • Forkjøpsrett og prising av aksjer
  • Føringer for hvor mye som tas som utbytte
  • Konkurranseforbud
  • Medsalgsrett

Rådgivere som bidrar med stiftelse av selskapet, har en viktig rolle å spille her. Sørg for å ta kontakt i god tid om du ønsker slik rådgivning!

Kilde: Sticos.no

 

Rapport: Like god kvalitet med autorisert regnskapsfører

Rapport: Like god kvalitet med autorisert regnskapsfører

Working at office

En evalueringsrapport skrevet på bestilling fra Finansdepartementet viser at frivillig revisjon samlet sett har gitt en nettobesparelse for selskapene på 1,6 milliarder. Rapporten viser også at virksomhetene får like god kvalitet på arbeidet hos autoriserte regnskapsførere.

Hensikten med evalueringen har vært å belyse eventuelle positive og negative konsekvenser for selskapene som fravelger og andre parter som kan bli påvirket av regelendringen og selskapenes beslutninger om å velge bort eller beholde revisor.

Hovedtrekkene i evalueringen er:

Lavere kostnader
Et viktig funn i evalueringen er at innføringen av frivillig revisjon har svart til intensjonen om å redusere næringslivets kostnader. I følge rapporten oppnådde aksjeselskapene en nettobesparelse på 1,6 milliarder kroner i 2012. Besparelsen skyldes både bortfall av revisjonshonorar som følge av fravalg (900 mill), men i tillegg at revisjonshonorarene for selskaper som har beholdt revisjon har blitt lavere (320 mill). Tallet inkluderer også besparelser som følge av redusert tidsbruk for hhv. nystiftede selskaper (90 mill) og fravalgselskapene (290 mill). Anslaget på 1,6 mrd. beskrives som nøkternt.

Nettobesparelsen per fravalgsselskap er på sin side beregnet til rundt 20.000 kroner, herunder bl.a. hensyntatt eventuelle økte honorarer til regnskapsfører.

Ingen negative finansieringseffekter for fravalgselskapene
Ved en sammenligning mellom utviklingen i rentenivået og tilgangen til lån og kreditter over tid for selskaper som valgte bort revisor i 2011 med sammenlignbare selskaper som har beholdt revisor, er det ikke funnet tegn til at fravalg av revisor fører til høyere rente på lån eller dårligere tilgang til kreditt.

Ingen tegn til økning i skatteunndragelser
I følge evalueringen har omfanget av eventuelle skatteunndragelser generelt sett ikke økt etter fravalget. Det er ingen tegn ved utviklingen som tyder på økt skatteunndragelseseffekt, unntatt for noen helt få særegne bransjer som står for 2,6 prosent av alle selskapene.

Ingen tegn til redusert regnskapskvalitet blant fravalgsselskapene generelt
Det er ikke funnet tegn til svekket regnskapskvalitet blant fravalgsselskapene generelt.

Kvaliteten på ligningsoppgavene har gått ned, men ikke for selskaper som bruker autorisert regnskapsfører
Ifølge evalueringen har oppgavekvaliteten for selskaper som har fravalgt revisor, og heller ikke bruker autorisert regnskapsfører, gått ned. Når det er færre spesialister (revisor/regnskapsfører) involvert i prosessen med utfylling og innsending av ligningsoppgavene, går den generelle fagkompetansen i gjennomsnitt ned. Evalueringen forteller videre at fravalgselskapene ikke er ubevisste rundt forholdet.

Like god kvalitet med regnskapsfører
Oppturen her er at fravalgsselskaper som får hjelp av autorisert regnskapsfører, omtrentlig har samme oppgavekvalitet som når selskapene hadde revisor. Dette understøtter regnskapsførers og autorisasjonsordningens betydning for næringsliv og skattemyndighet, i det å sikre god kvalitet og kompetanse.