Gjennomsnittslikning på skog – kun for ENK fra 2015

Gjennomsnittslikning på skog – kun for ENK fra 2015

tømmer hogstmaskinI forbindelse med statsbudsjettet 2015 ble det vedtatt endringer som gjør at det heretter bare er enkeltpersonforetak som beholder muligheten for gjennomsnittslikning på inntekter fra skog. Dette betyr at sameieselskaper og deltakerliknende selskaper (herunder ANS) mister mister denne muligheten. (mer…)

Nytt regelverk for kassasystemer

Nytt regelverk for kassasystemer

Cash register isolated on white background.Regjeringens forslag i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015 om et nytt regelverk for kassasystemer er nå trådt i kraft: Virksomhetene må ha nye kassasystemer på plass fra 1. januar 2019. Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med mye kontantsalg.

Lovendringen innebærer at leverandører av kassasystemer etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby kassasystemer som oppfyller bestemt krav, blant annet til påbudte og forbudte funksjoner. Leverandørene må i tillegg avgi en produkterklæring til skattekontoret om at kassasystemet oppfyller kravene i regelverket.

Bokføringspliktige virksomheter må oppgradere eller anskaffe nye kassasystem med produkterklæring for å registrere og dokumentere kontantsalget. For å legge til rette for en naturlig utfasing av eksisterende systemer, foreslås det at bokføringspliktige må ha godkjente systemer på plass fra 1. januar 2019.

Ny kassasystemlov
I lovendringen, med tilhørende forskrift, stilles det krav til kassasystem, herunder regler om påbudte og forbudte funksjoner, kvittering, rapporter og sikring av elektronisk journal.

Kassasystemet skal være innrettet slik at det er enkelt å vurdere om det er i samsvar med forskrifter som er gitt i medhold av loven. Opplysninger om modell, type og versjon av kassasystemet, samt ID-nummer, skal være lett tilgjengelig. Det skal også følge med en systembeskrivelse av oppbyggingen av kassasystemet og alle funksjonene i systemet.

Leverandører av kassasystem skal før kassasystemet blir tilbudt for salg, utleie eller utlån levere en produktbeskrivelse til skattekontoret om at systemet oppfyller lovens krav. Produktbeskrivelsen skal følge med kassasystemet ved salg, utleie eller utlån.

Omfatter alle bransjer
Unndragelse av skatt og avgift er et problem i alle bransjer med mye kontantsalg. Det vises i den forbindelse til at det er avdekket omfattende unndragelser i flere bransjer, noe som blant annet har medført at det allerede er et generelt krav til bruk av kassaapparat for å dokumentere kontantsalg. Reglene vil likevel ikke gjelde for taxinæringen da denne næringen har plikt til å benytte taksameter.

Konsekvensen er at mange bokføringspliktige må oppgradere eller kjøpe nye kassasystem som tilfredsstiller kravene i regelverket. Det er anslått at ca. 80 prosent av eksisterende kassasystem kan oppgraderes, mens de resterende må skiftes ut med nye system. Prisen for en oppgradering av et system er anslått til ca. 5 000 kroner. Prisen for nyanskaffelse av et ROM-basert kassasystem (standardisert programvare installert fra fabrikk) er anslått til ca. 20 000 kroner og for et PC-basert kassasystem (fungerer som en ordinær PC hvor brukeren kan legge inn ulike typer «kassaprogramvare») ca. 30 000 kroner.

Den bokføringspliktige pålegges ikke å melde fra til skattekontoret om hvilke kassasystemer som benyttes i virksomheten. Det legges i stedet opp til at kundelister fra systemleverandørene kan brukes til å innhente informasjon om hvilke bokføringspliktige som benytter de ulike kassasystemene.

Unntak for de minste virksomhetene
De minste næringsdrivende vil ikke vil få kostnader knyttet til utskifting eller oppgradering av kassasystem. Blant annet gjøres det unntak for næringsdrivende med spesielt lav omsetning (kontantsalg i løpet av et regnskapsår som ikke overstiger 50 000 kroner eksklusive merverdiavgift). I tillegg videreføres unntaket for ambulerende og sporadisk kontantsalg som ikke overstiger tre ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Strenge sanksjoner
Skattekontoret skal kunne pålegge leverandør av kassasystem overtredelsesgebyr når kassasystemet ikke oppfyller kravene i kassasystemloven. Gebyret er foreslått å utgjøre 30 rettsgebyr (25 800 kroner) ved første lovbrudd og 60 rettsgebyr (51 600 kroner) ved ytterligere feil i samme kassasystem innen 12 måneder.

Tilsvarende kan bokføringspliktige som ikke har oppfylt pliktene sine til å registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av kassasystem, bli pålagt overtredelsesgebyr. Gebyret er foreslått å utgjøre 15 rettsgebyr (12 900 kroner) ved første gangs lovbrudd og 40 rettsgebyr (34 400 kroner) ved gjentatte lovbrudd innen 12 måneder. Det er et vilkår for å pålegge overtredelsesgebyr at lovbruddet har skjedd forsettlig eller uaktsomt, f.eks. at det er benyttet et kassasystem uten produktbeskrivelse.

Bokføringspliktige vil normalt ikke bli ilagt gebyr dersom kassasystemet med produkterklæring senere viser seg å ha feil eller mangler. Ansvaret for slike feil og mangler påhviler systemleverandøren som har utstedt produkterklæringen.

 

Kilde: Sticos

Årsregnskap blir Selskapsregnskap i ny lov

Årsregnskap blir Selskapsregnskap i ny lov

Gestapelte Ordner

I Regnskapsutvalgets første utredning om ny regnskapslov «Lov om Regnskapsplikt» legges det frem forslag om en rekke endringer. Men de mest spennende avklaringene lar vente på seg.

Regnskapsutvalget beskriver loven som «mager», i og med at de kun legger opp til en forskyvning av tyngdepunktet i regnskapsreguleringen fra loven og over til regnskapsstandarder. Det er likevel en del interessante endringer på vei, noen av dem som følge av en tilpasning til EU:

  • Årsregnskap blir Selskapsregnskap
  • Fritak for årsberetning for små foretak
  • Terskelverdier for store foretak
  • Definisjonsendringer for foretak av allmenn interesse
  • Ikke lenger krav om at egenkapitalen skal vises fordelt på innskutt og opptjent egenkapital
  • Transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet, sikringsprinsippet og prinsippet om beste estimat foreslås ikke videreført.

Del 2 av utredningen skal være ferdig 24. juni 2016. Du kan lese mer om utredningen og endringene på STICOS sine sider.

Kilde: Sticos

Påminnelse om årsregnskap

Påminnelse om årsregnskap

Laptop on the table

I år vil ekstra mange motta en påminnelse dersom regnskapet ikke er levert i tide. I slutten av august vil nemlig varsel sendes både til selskapene, styremedlemmer eller daglig leder.

Regnskapsrgisteret mener endringer i rutinene skal gi enhetene en mulighet til å levere innen fristen, som er 31. august. De relativt store rutineendringene som skjedde i fjor knyttet til manglende levering av årsregnskap, opplevde ikke som tilstrekkelig effektive. De sender derfor ut varsel på e-post både til selskaper og styremedlemmer i håp om at dette skal ha den ønskede effekten. Der selskapet ikke har styre, vil deltakere, medlemmer eller daglig leder som vil motta varselet.

Viktig med oppdatert kontaktinformasjon
Oversikten over enheter vil ligge i Altinn, og være tilgjengelig for regnskapsførere fra 25. august. Regnskapsregisteret minner om at det er viktig å sjekke at kontaktinformasjonen er oppdatert – en del rolleinnehavere står for øvrig fortsatt oppført med sin regnskapsførers kontaktinformasjon, noe som innebærer at regnskapsfører i slike tilfeller kommer til å motta påminnelsene. Denne informasjonen bør endres slik at kunden selv i ettertid mottar meldinger som er ment til denne.

Varsel om manglende innlevering av regnskap sendes kun på e-post

Må regne med flere henvendelser
De er klar over at regnskapsbedriftene muligens må regne med flere henvendelser enn vanlig i denne perioden, og påpeker at det kan være hensiktsmessig å sende inn så mange årsregnskap som mulig i god tid før uke 35 for å unngå dette. Er ikke dette mulig, så er det viktig å varsle aktuelle kunder om at det vil komme henvendelser og at man kan se bort i fra disse.

Påminnelsen som sendes enhetene vil få følgende ordlyd:

«Årsregnskapet for regnskapsåret 2014 – 987654321 XYZ AS – er ikke mottatt og godkjent av Regnskapsregisteret. Vi minner om at dere må levere komplett årsregnskap via Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn senest den 31. august 2015 for å unngå forsinkelsesgebyr. Mer informasjon finner du påhttp://www.brreg.no/registrene/regnskap/.

Innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret må gjøres i tillegg til rapporteringer til Skatteetaten

Med ekstra informasjon til solidaransvarlige:

«Du får denne e-posten, fordi du er registrert med en rolle i enheten som gjør at du kan få solidarisk ansvar for et eventuelt forsinkelsesgebyr. E-postadressen er hentet fra profilen i Altinn for NAVN PERSON


Les mer om endringen hos Brønnøysundregistrene.

Kilde: NARF

 

 

Kick-start på årsoppgjøret!

Kick-start på årsoppgjøret!

Illustrasjon Kick-start 400brDe aller fleste av oss er på vei inn i feriemodus. Men det kan være lurt å begynne å gjøre seg noen tanker om sensommer og høst allerede nå. Fra august er det både praktisk og fornuftig å begynne å tenke på årsoppgjøret. Andre halvår er den tida på året da vi regnskapsførere har bedre tid, og kan være noe mer fleksible enn den hektiske tida fra nyttår til mai.

For å gi årsoppgjøret en «kick-start» kan du begynne å levere bilag og dokumentasjon til oss når du kommer hjem fra ferie. Da kan vi gjøre unna mye av rutinearbeidet med bilagshåndtering etc, slik at jobben ikke blir så stor når du kommer med resten ved årsskiftet.

Det er nå flere alternative måter å levere bilag på som sikrer løpende levering og ajourføring.

Alle monner drar – og en tidlig start kan gi mindre stress, redusert feilmargin og en mer effektiv leveranse når årsoppgjøret skal ferdigstilles. En tidlig start kan også bidra til at man avdekker noen forhold som man ør se nærmere på. Kan det være fornuftig å omdisponere noen midler eller investere siste halvår, og hvilke skattemessige fordeler eller konsekvenser kan dette gi for deg og din virksomhet?

Jo bedre tid vi har, og jo grundigere kan vi går til verks, og jo bedre rådgivere kan vi være for deg.

Høres dette fornuftig ut?
Ta kontakt med din regnskapsfører allerede i august for en samtale og et planleggingsmøte.

Kontaktinformasjon til Vekstra-kontorene finner du på denne fylkesoversikten

Rapport: Like god kvalitet med autorisert regnskapsfører

Rapport: Like god kvalitet med autorisert regnskapsfører

Working at office

En evalueringsrapport skrevet på bestilling fra Finansdepartementet viser at frivillig revisjon samlet sett har gitt en nettobesparelse for selskapene på 1,6 milliarder. Rapporten viser også at virksomhetene får like god kvalitet på arbeidet hos autoriserte regnskapsførere.

Hensikten med evalueringen har vært å belyse eventuelle positive og negative konsekvenser for selskapene som fravelger og andre parter som kan bli påvirket av regelendringen og selskapenes beslutninger om å velge bort eller beholde revisor.

Hovedtrekkene i evalueringen er:

Lavere kostnader
Et viktig funn i evalueringen er at innføringen av frivillig revisjon har svart til intensjonen om å redusere næringslivets kostnader. I følge rapporten oppnådde aksjeselskapene en nettobesparelse på 1,6 milliarder kroner i 2012. Besparelsen skyldes både bortfall av revisjonshonorar som følge av fravalg (900 mill), men i tillegg at revisjonshonorarene for selskaper som har beholdt revisjon har blitt lavere (320 mill). Tallet inkluderer også besparelser som følge av redusert tidsbruk for hhv. nystiftede selskaper (90 mill) og fravalgselskapene (290 mill). Anslaget på 1,6 mrd. beskrives som nøkternt.

Nettobesparelsen per fravalgsselskap er på sin side beregnet til rundt 20.000 kroner, herunder bl.a. hensyntatt eventuelle økte honorarer til regnskapsfører.

Ingen negative finansieringseffekter for fravalgselskapene
Ved en sammenligning mellom utviklingen i rentenivået og tilgangen til lån og kreditter over tid for selskaper som valgte bort revisor i 2011 med sammenlignbare selskaper som har beholdt revisor, er det ikke funnet tegn til at fravalg av revisor fører til høyere rente på lån eller dårligere tilgang til kreditt.

Ingen tegn til økning i skatteunndragelser
I følge evalueringen har omfanget av eventuelle skatteunndragelser generelt sett ikke økt etter fravalget. Det er ingen tegn ved utviklingen som tyder på økt skatteunndragelseseffekt, unntatt for noen helt få særegne bransjer som står for 2,6 prosent av alle selskapene.

Ingen tegn til redusert regnskapskvalitet blant fravalgsselskapene generelt
Det er ikke funnet tegn til svekket regnskapskvalitet blant fravalgsselskapene generelt.

Kvaliteten på ligningsoppgavene har gått ned, men ikke for selskaper som bruker autorisert regnskapsfører
Ifølge evalueringen har oppgavekvaliteten for selskaper som har fravalgt revisor, og heller ikke bruker autorisert regnskapsfører, gått ned. Når det er færre spesialister (revisor/regnskapsfører) involvert i prosessen med utfylling og innsending av ligningsoppgavene, går den generelle fagkompetansen i gjennomsnitt ned. Evalueringen forteller videre at fravalgselskapene ikke er ubevisste rundt forholdet.

Like god kvalitet med regnskapsfører
Oppturen her er at fravalgsselskaper som får hjelp av autorisert regnskapsfører, omtrentlig har samme oppgavekvalitet som når selskapene hadde revisor. Dette understøtter regnskapsførers og autorisasjonsordningens betydning for næringsliv og skattemyndighet, i det å sikre god kvalitet og kompetanse.