Ny skadeerstatningslov fra 1. januar 2017

Ny skadeerstatningslov fra 1. januar 2017

vann regn regnværNy lov om erstatning for naturskader medfører store endringer i hvordan man søker om erstatning. Søknader skal fra 2017 sendes direkte til Landbruksdirektoratet, som har ansvaret for den statlige naturskadeerstatningen. Formålet med naturskadeerstatningsordningen er å gi erstatning etter en naturulykke slik at skadelidte kan fortsette sin virksomhet. Ny naturskadeerstatningslov ble vedtatt av Stortinget den 15. august 2014. Naturskadeerstatningsforskriften ble vedtatt den 7.7.2016. Den vil tre i kraft samtidig med naturskadeerstatningsloven den 1.1.2017. Forskriften inneholder blant annet krav til dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskade. Dokumentasjon er avgjørende Landbruksdirektoratet påpeker at man ikke kan søke erstatning dersom det er mulig å forsikre seg mot skaden gjennom en alminnelig forsikring. En søknad om erstatning til Landbruksdirektoratet skal inneholde relevant informasjon og dokumentasjon:

 • Beskrivelser av skadeomfang
 • Bilder av skadene
 • Kart over området der skadene foreligger
 • Kostnaden ved reparasjon

Fra 2017 kan skadelidte/ søker sende elektronisk søknad og dokumentasjon direkte til Landbruksdirektoratet. Dette gir en raskere behandling av saker. I dag meldes naturskader til lensmannen eller politiet, som har ansvar for taksering av naturskader. Fra 1. januar 2017 beregnes egenandelen som en prosent av reparasjonskostnadene, 30 % av de første 100.000 kroner, og 15 % av den delen som overstiger 100.000 kroner. Her kan du finne mer informasjon om naturskadeerstatningsloven.  Kilde: Landbruksdirektoratet

Har du husket husdyrforsikring?

Har du husket husdyrforsikring?

KyrBonden må selv huske å forsikre dyrene sine. Det finnes ingen ordninger lenger der slike forsikringer er dekket av medlemskap eller andre avtaler.

Du får 10% rabatt på husdyrforsikring i Gjensidige som TINE medlem. Medlemmer i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag oppnår ytterligere rabatt på denne forsikringen.

Husdyrforsikringen bør dekke:

 • Skade ved sykdom eller ulykke som fører til at dyr dør
 • Skade ved sykdom eller ulykke som fører til at dyr totalkasseres ved den offentlige kjøttkontrollen
 • Skade ved sykdom eller ulykke som fører til at dyr avlives av dyrevernmessige hensyn jfr. dyrevernloven
 • Tyveri og bortkomst fra driftsbygning
 • Driftstap som følge av:
  • sykdom eller ulykke
  • tyveri og bortkomst fra driftsbygning
  • plutselig og uforutsett skade på husdyrgruppens produksjonslokaler/-utstyr
  • at veterinærmyndighetene ved påvist sykdomssmitte i besetningen pålegger besetningen restriksjoner, karantene, spesiell veterinærbehandling eller nedslakting.

Er du usikker på hva forsikringene dine dekker, eller på hvilket forsikringsselskap du bør velge? Ta kontakt med din regnskapsfører og få veiledning og råd om dette.

 

Ikke glem yrkesskadeforsikringen!

Ikke glem yrkesskadeforsikringen!

BondeDet viser seg at flere bønder som skifter forsikringsselskap, glemmer å sjekke om yrkesskadeforsikringen for gårdsbruk er tatt med. Dette kan potensielt få alvorlige konsekvenser.

Regnskapsfører Liv Hovde hos Vekstra Nord-Øst SA  oppdaget at flere av hennes kunder ikke hadde yrkesskadeforsikring .  Dette kan fort skje når kunden gjør endringer i sine forsikringer eller skifter forsikringsselskap.

Forsikring for ulønnet hjelp
– Det er utrolig viktig å sjekke at man har forsikret det man tror er forsikret, sier Liv. – Ordinær yrkesskadeforsikring trenger du jo ikke når du leier inn tjenester fra Landbrukstjenester, som mange gjør. Men skulle naboen, et av barna, eller noen venner hjelpe til på en dugnad, så er det viktig at bonden passer på å også ha forsikring for ulønnet hjelp. Det koster ikke mange kronene å legge dette til i en forsikringsavtale.

Er du usikker på hva forsikringen din dekker, så sjekk det opp, anbefaler Hovde.