Unngå MVA-krav på eget arbeid

Unngå MVA-krav på eget arbeid

Det gjelder å holde tunga rett i munnen hvis du er håndverker og utfører arbeid på egen bolig/fritidsbolig.  Etter merverdiavgiftsloven må en personlig næringsdrivende snekker, rørlegger, elektriker, murer mv. betale merverdiavgift når han utfører arbeid på egen bolig. Dette gjelder selv om arbeidet utføres i fritiden. Gjelder kun personlig næringsdrivende Ved arbeid på egen bolig/fritidsbolig gjelder uttaksplikten for merverdiavgift kun for personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak). Uttaksplikt gjelder i utgangspunktet ikke dersom en ansatt i et aksjeselskap utfører arbeid på sin private bolig utenfor ordinær arbeidstid. Plikten til å betale merverdiavgift gjelder når en avgiftspliktig næringsdrivende bruker varer og tjenester fra virksomheten til bruk privat. Dette kan være tilfelle ved arbeid på egen bolig/fritidsbolig, og omfatter både oppføring, påkostninger, reparasjoner og vedlikeholdsarbeider. Hovedregel – Uttak av håndverkertjenester Det skal betales merverdiavgift når registreringspliktige næringsdrivende tar ut varer eller tjenester fra virksomheten til bruk privat eller til andre formål som ikke vedrører den merverdiavgiftspliktige virksomheten. Merverdiavgift beregnes bare av arbeid og materialer innenfor eget fagområde. Dette innebærer for eksempel at et registrert enkeltpersonforetak som selger snekkertjenester skal beregne uttaksmerverdiavgift av varer og tjenester som faller inn under snekkervirksomheten. Slik avgiftsplikt foreligger derimot ikke dersom snekkeren foretar arbeid utenfor eget fagfelt, tjenester som enkeltpersonforetaket ikke selger. Avgrensning mot rent private, dagligdagse gjøremål (mer…)

Innfører tvangsmulkt

Innfører tvangsmulkt

Illustrasjonsbilde-SkatteetatenLeverer du ikke pliktige opplysninger som gjelder skatt og merverdiavgift, innføres det tvangsmulkt fra 1 januar 2017. Tvangsmulkten er et langt strengere reaksjon enn de nåværende reaksjonsformene på manglende eller sen levering som er forsinkelsesavgift og forhøyet utgående mva. Målet er å skape press på virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold. Hva er tvangsmulkt? Tvangsmulkten er en bot som ilegges den som ikke leverer pliktige opplysninger innen fristen, eller leverer med åpenbare feil i opplysningene. Det er en løpende daglig mulkt som øker med et fast beløp for hver kalenderdag levering uteblir, noe som kan bli relativt kostbart i forhold til dagens reaksjoner på slike overtredelser. Skatteetaten vil sende ut et varsel/vedtak der det opplyses om tvangsmulkten, med en ny frist for innlevering av korrekte opplysninger. Mulkten vil da løpe til Skatteetaten har:

 • Mottatt pliktige opplysninger
 • Skatt/MVA blir fastsatt ved skjønn
 • Maks beløpsgrense er nådd (se oversikt over foreslåtte satser)

Fastsettes etter rettsgebyr I 2017 er et rettsgebyr (R) 1049 kroner. Her er en oversikt over foreslåtte satser:

 • Manglende levering av skattemeldinger (selvangivelse mv.) betyr 1/2 R pr. dag, maks 50 R
 • Manglende levering av tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver mv.) betyr 2 R pr. dag, maks 50 R
 • Manglende etterlevelse av bokføringspålegg betyr 1 R pr. dag (maks 1 million kroner)

I særlige tilfeller kan skattemyndighetene vurdere å legge mulkten lavere eller høyere. Tvangsmulkt for manglende levering av pliktige opplysninger skal komme til fradrag i beregnet tilleggsskatt for unnlatt levering. Adgangen til å ilegge tvangsmulkt for manglende etterlevelse av bokføringspålegg videreføres. Unntak: Skattepliktige som leverer skattemelding for lønnstakere og pensjonister vil ikke bli ilagt tvangsmulkt. Skatteforvaltningsloven trer i kraft 1. januar 2017. Satsene blir fastsatt i forskrift. Kilde: Sticos

Slipper å legge ut for avgift

Slipper å legge ut for avgift

endringer-i-mva-reglerFra 2017 skal mva-registrerte virksomheter rapportere innførselsmerverdiavgift for varer i mva-meldingen (skattemelding for merverdiavgift) i stedet for i tolldeklarasjonen. I dag inngår avgiften i tolldeklarasjonen og betales ved importen. Den nye ordningen innebærer at inndriving av mva for import/eksport flyttes fra Tolldirektoratet til Skattedirektoratet Fra 2017 oppgis ikke lenger innførselsmerverdiavgiften og avgiftsgrunnlaget i tolldeklarasjonen. Virksomheten må selv beregne avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysninger i tolldeklarasjonen. Slipper å legge ut for avgift Den nye ordningen vil gi en likviditetsmessig gevinst for alle bedrifter som importerer varer, i og med at MVA på importvarer nå skal betales samtidig med den ordinære innbetalingen av MVA. Bedriftene vil dermed sitte på pengene lenger enn med dagens ordning. Alle varer skal likevel deklareres til Tolletaten, og toll og særavgift betales ved deklarering som i dag. Slik forbereder du deg på de nye reglene Er du forberedt på hvilke endringer du må gjennomføre internt? Her er en liten påminnelse:

 • Sjekk at regnskapssystemet blir tilpasset mva-meldingen All vareimport fra utlandet, også enkeltinnkjøp, gir den som importerer plikt til å beregne og betale innførselsmerverdiavgift. Du får ikke lenger faktura fra speditør eller Tolletaten på denne avgiften.
 • Sett deg inn i hvordan innførselsmerverdiavgift beregnes, og hva som er grunnlaget.
 • Gå gjennom rutiner og avtaler internt og med regnskapsfører, speditør o.l.

Er du usikker på hvilke konsekvenser dette vil ha for din virksomhet? Du finner mer informasjon og veiledning  på www.skatteetaten.no/mva-melding. Kilde: Skatteinfo 6/2016

Fradrag for inngående merverdiavgift på BIL

Fradrag for inngående merverdiavgift på BIL

PappbilEr du usikker på hvilke regler som gjelder for fradrag for inngående moms på bilkostnader? Vi har laget en liten oversikt for deg her. Fradragsretten vil avhenge av hvilke type kjøretøy som benyttes og i hvilken forbindelse utgiftene er oppstått. Det er forskjell på personkjøretøy og varebil, på om det er elbil eller ikke. Hvis du vet hvilken klassifisering kjøretøyet har i det sentrale motorvognregisteret er du godt på vei.

 • Personkjøretøy Som personkjøretøy anses personbil, motorsykler/mopeder, buss under 6 meters lengde og inntil 17 sitteplasser, campingbiler og varebil klasse 1.

Det er ikke fradragsrett for merverdiavgift på anskaffelse, drift og vedlikehold av personkjøretøy, under forutsetning av at personkjøretøyet ikke er anskaffet til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet, i persontransportvirksomhet eller som salgsvare. Privat bruk av kjøretøy, uansett klassifisering, vil aldri gi rett til fradrag, også med hensyn til kjøring mellom hjem og arbeidssted. Benyttes f.eks. varebil klasse 2 både privat og i næring, skal inngående merverdiavgift fordeles forholdsmessig etter antatt bruk.

 • Varebil klasse 2, lastebil og buss For andre typer kjøretøy enn personkjøretøy (varebil klasse 2, lastebil og buss) vil det foreligge fradragsrett for merverdiavgift på anskaffelse, drift og vedlikehold av kjøretøyet så lenge anskaffelsen er til bruk i avgiftspliktig virksomhet.
 • Elbil og hydrogenbiler Omsetning av ny elbil er fritatt for merverdiavgift, inkludert utstyr som anses å være en del av kjøretøyet. Fritaket omfatter både kjøretøy som bare bruker elektrisitet til fremdrift og hydrogenbiler med brenselceller. Fradragsrett følger de samme reglene som for andre type kjøretøy – fordeles forholdsmessig etter antatt bruk.

Eksempler på kostnader som kan komme til fradrag er elektronisk kjørebok og drivstoff. Kilde: Sticos.no

MVA på kjøp av tjenester fra utlandet

MVA på kjøp av tjenester fra utlandet

MVA på fjernleverte tjenesterDu må på eget initiativ rapportere inn kjøpesummene når din bedrift har leid inn arbeidskraft eller kjøpt tjenester fra utlandet.

Skattemyndighetene kaller dette fjernleverbare tjenester. Næringsdrivende og offentlige institusjoner skal innrapportere og betale norsk merverdiavgift når de kjøper avgiftspliktige tjenester.

Snudd avregning
Når mottaker av tjenesten er den som beregner utgående merverdiavgift, kalles dette ofte for «snudd avregning». Det er næringsdrivende, både merverdiavgiftspliktige og ikke-merverdiavgiftspliktige virksomheter, som ved innførsel av fjernleverbare tjenester skal beregne og betale merverdiavgift. Det er en forutsetning at tjenesten ville vært merverdiavgiftspliktig i Norge. Hvis tjenesten er fritatt eller unntatt for merverdiavgift, skal det selvsagt ikke beregnes merverdiavgift.

Fjernleverbar tjeneste – en definisjon
Fjernleverbare tjenester er for eksempel tjenester som vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted. Det kan være programvare, abonnement på nettjenester, oversetter- eller webdesigntjenester, programvare med spesialtilpasning, installasjon og opplæring, kjøp av bilder fra utenlandske bildebanker, reklame, konsulenttjenester, advokattjenester, formidlingstjenester og utleie av arbeidskraft. Altså tjenester levert via internett eller andre elektroniske løsninger.

Innberetning
Når virksomheten kjøper en tjeneste eller et nedlastbart produkt på nettet, må du ta vare på kvitteringen slik du gjør for alle andre kjøp.  Næringsdrivende som driver merverdiavgiftspliktig omsetning og er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal innberette beregningsgrunnlaget for avgiften og selve avgiften i den ordinære omsetningsoppgavens post 7. Avgiften vil samtidig kunne føres til fradrag som inngående merverdiavgift så sant fradragsretten ikke er avskåret.

For foretak som ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret vil avgiften på fjernleveransen være en ren utgiftspost. Dette må tas med i regnestykket når man sammenligner priser fra utlandet med norske priser. Det er bare i perioder der merverdiavgiften overstiger 500 kroner det er nødvendig å rapportere dette inn.  Dette gjøres på en særskilt fastsatt omsetningsoppgave.

Kilde: Skatteetaten.no, Sticos.no

Viktig endring i Omsetningsoppgaven for MVA

Viktig endring i Omsetningsoppgaven for MVA

Forsinket innleveringSkatteetaten opplyser om at det har skjedd viktige endringer i 2017 Omsetningsoppgaven for merverdiavgift.

Den erstattes fra 2017 av skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen):

«Meldingen har både nye og endrede poster. Hensikten er å gjøre plass til merverdiavgift (mva) ved innførsel av varer. Fra 2017 skal denne avgiften oppgis og avregnes sammen med innenlandsk mva. Ansvaret for avgiften overføres da fra Tolletaten til Skatteetaten, som et ledd i regjeringens arbeid for en mer effektiv skatte- og avgiftsbehandling. Gjelder for mva-registrerte Endringen i mva-meldingen berører alle som er mva-registrert.

At mva ved innførsel avregnes terminvis i det vanlige mva-oppgjøret, gir en likviditetsfordel for de bedriftene som importerer varer. Behovet for tollkreditt for mva vil forsvinne. Små endringer for uregistrerte Importører som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal som i dag oppgi og betale avgiften på tollstedet. Forskjellen er at Skatteetaten nå mottar innbetalingen og har ansvaret for eventuell etterkontroll og klagebehandling.

Så hva blir endringene i mva-meldingen?

• Mva-meldingen får 19 poster, der noen er nye og noen har endret innhold.
• Postene grupperes for å gi bedre oversikt.

Alle terminer som gjelder 2016 skal rapporteres på dagens oppgave. Den nye meldingen gjelder transaksjoner fra 1. januar 2017. Regnskapssystemene må tilpasses For å kunne levere riktige tall må regnskapssystemene tilpasses mva-meldingen. For bedriftene og regnskapsførere er det viktig å oppgradere regnskapssystemet til ny versjon og klargjøre kodeverket,» heter det i kunngjøringen fra Skatteetaten.

Kilde: Skatteetaten