Skal stimulere til økt omsetning av landbrukseiendommer

Skal stimulere til økt omsetning av landbrukseiendommer

Per 21 juni 2017 har endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven trådt i kraft. Endringene skal blant annet stimulere til økt omsetning av skog. – Endringene legger til rette for et mer aktivt skogbruk. Økt omsetning kan dermed føre til økning i avvirkinga og i investeringer i planting og ungskogpleie. Det kan over tid også føre til en mer tjenlig eiendomsstruktur med større skogeiendommer enn i dag, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Loven innebærer en rekke endringer i lovgivningen, bl.a. heving av arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord, opphevelse av priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer, endringer i konsesjonsplikten ved erverv av ubebygde tomter og endring i reglene om driveplikt. Les hele saken fra Regjeringen her

Endringer på priskontroll for landbrukseiendom

Endringer på priskontroll for landbrukseiendom

Den 23. februar vedtok regjeringen med landbruks- og matdepartementet i spissen at nedre grense for priskontroll på landbrukseiendom skulle økes. Den nedre grensen var tidligere 2,5 millioner, og er nå satt til 3,5 millioner. Endringen trådte i kraft umiddelbart etter vedtak. Det betyr at prisvurderingen skal unnlates for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under den nye beløpsgrensen.

[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Jon Georg Dale - Foto Torbjørn Tandberg

Jon Georg Dale – Foto: Torbjørn Tandberg

I følge et nyhetsskriv på regjeringen.no gir minister Jon Georg «Goggen» Dale uttrykk for at han er fornøyd med vedtaket.

– Dette er et viktig skritt i riktig retning. Det kan stimulere til økte investeringer i eiendom, og legge til rette for et mer effektivt marked for omsetning av landbrukseiendommer, uttaler han.

Vedtaket er i tråd med Solbergregjeringens ønske om å myke opp og forenkle regelverket for konsesjonsbelagte eiendommer. Som tidligere omfatter priskontrollen eiendommer med boligbebyggelse. Bolig skal ha en brukbar standard, slik at kjøperen kan tilflytte eiendommen. I denne forbindelse er det et vurderingsmoment om det er tilfredsstillende løsninger for vei, vann og avløp.

Endringen har kommet som et resultat av en opprinnelig proposisjon (Prop. 124L 2013-2014) der regjeringen foreslo å oppheve priskontrollen. En slik endring ville kreve endringer i tvangsfullbyrdelsesloven, og forslag til slike endring lå inne i proposisjonen. Forslaget gikk ikke i gjennom i sin helhet. Det var ikke stemning på Stortinget for et fullstendig frislipp på landbrukseiendommer, men resultatet har altså blitt en økning av prisgrensen. Beregninger viser at ca 20 prosent færre eiendomsoverdragelser vil bli gjenstand for priskontroll.

Ved behandlingen av proposisjonen har Stortinget ut over dette gitt en rekke føringer for framtidige endringer i henholdsvis konsesjonsloven, odelsloven og jordloven. Departementet vil komme tilbake til disse føringene i form av høringsdokumenter, og vi i Vekstra følger saken videre.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Generasjonsoverdragelser fremdeles uten skatt

Generasjonsoverdragelser fremdeles uten skatt

Rødt stabburDa budsjettforliket ble inngått i november, kunne partene fortelle at regjeringen har gått tilbake på skatteskjerpelsen ved familieoverdragelse. En glad nyhet for mange som nå er klare for å ta over bruk i 2016.

Glommen Skog skriver på sine nettsider at i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre/KrF som ble fremlagt i går, blir de positive endringene i systemet (lav skatt ved salg ut av familien) beholdt, mens skatteskjerpelsen ved familieoverdragelser ikke blir noe av. Dette gjøres ved at den såkalte 75-% regelen beholdes.

Dette vil si at generasjonsoverdragelser fremdeles kan gjennomføres uten skattebelastning og at salg ut i markedet får lavere skatt – i hvert fall fra enkeltpersonsforetak. En gledelig nyhet for landbruket, sier Glommen Skog.

Les hele saken på Glommen Skog

Les Nationen sin sak om samme tema (for abonnenter)

Les hva Bondelaget skriver om saken

Fremskyndede overdragelser over hele landet

Bjorn Aasen eierskifte odelPå tampen av 2013 var det mange som valgte å fremskynde overdragelse av gården. Årsaken til dette var regjeringens skatteendringer, blant annet som følge av fjerning av arveavgift. Vi har tidligere omtalt dette på våre nettsider, og det var forventet at mange bønder ville gi «litt ekstra gass» – og få overdragelsen i havn før årsskiftet. Bøndenes interesseorganisasjoner gikk høyt ut og kalte skatteendringen et «rent arbeidsuhell» fra Solberg-regjeringen.

Det er knyttet en viss spenning til om regjeringen vil gjøre noe med det uheldige utslaget for bøndene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Finansminister Jensen har ikke gitt noen lovnader i så måte, men bøndene mener det er helt urimelig at landbruket skal få denne ekstra skattebyrden. Hvor mange som faktisk fremskyndet overdragelsen før nyttår vites ikke.

(mer…)

Endring i odelsloven fra 1. jan 2014

BondeEndringene i odelsloven er ment til å øke muligheten for å beholde landbrukseiendom i familien, men samtidig søke å stimulere til salg av landbrukseiendom i de tilfellene hvor ikke nær familie ønsker å overta og drive. 

Lovendringen innebærer at odelsretten blir avgrenset, slik at nieser og nevøer ikke lenger skal ha odelsrett.  (mer…)

Ikke bekymret for landsbygda

Petter Skaar - portrettPetter Skaar er daglig leder for Vekstra Sentrum Regnskap AS, med hovedkontor på Spydeberg. I Østfold har landbruk og matproduksjon vært en forutsetning for bosetting og virke i århundrer. Men hva vil fremtiden bringe? Behøver landsbygda å frykte eventuelle konsekvenser av blå-blå regjering, med landbruksminister fra Frp?

– Sannsynligvis ikke, i alle fall ikke sånn umiddelbart, mener Petter Skaar.
Med lang fartstid som regnskapsfører i en kommune med mye landbruk vet han hva han snakker om.
– Vi har åtte år bak oss med den forrige regjeringen. På tross av dette har vi sett en betydelig nedgang i antall bruk i drift de siste årene.
Omtrent  75% av oppdragene som Vekstra Sentrum Regnskap har på Spydeberg er såkalte landbruksregnskap. Men av rundt 100 regnskap er det bare 12-15% som er rene landbruksregnskap i tradisjonell forstand. Petter forklarer videre.
– Det blir vanligere og vanligere at jorda forpaktes bort. At hovedinntekten kommer fra tilleggsnæringer som ikke er primærnæring, eller at «bonden» har sin inntekt som vanlig lønnsmottaker i en helt annen bransje. Denne trenden har vi allerede sett i mange år, påpeker Skaar. (mer…)