Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

15. april 2019 ble hvitvaskingsdirektivet vedtatt i Norge. Et av hovedformålene ved loven er å hindre økonomisk kriminalitet. Loven pålegge finansnæring, regnskapskontorer, banker og kredittselskaper spesifikke krav ved innhenting av informasjon om sine kunder. Alle selskaper som er underlagt loven har fått strengere krav til å identifisere sine kunder. Hvitvaskingsloven finner du her

Din regnskapsfører er rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven, og er av den grunn pålagt å holde oversikt over egne kunder. De må identifisere hvem som er å anse som foretakets reelle rettighetshavere og om foretakene har politisk eksponerte personer. Regelverket pålegger videre autoriserte regnskapskontorer å gjennomføre risikobaserte kundetiltak. Dette innebærer at kunders identitet skal bekreftes, reelle rettighetshavere skal identifiseres og kundens risikoprofil skal kartlegges.

Til bruk i gjennomføringen av risikobaserte kundetiltak er det utviklet et skjema fra Regnskap Norge for kundekontroll og ett skjema for egenerklæring som kunden må fylle ut. Selskapet som fører regnskap for kunder er pliktig å dokumentere informasjonen som fremgår av kundetiltaksskjemaet. Du som kunde av et Vekstrakontor vil derfor måtte legge frem dokumentasjon på hvem som er reelle rettighetshavere i din bedrift og egnet dokumentasjon som bekrefter identiteten til denne eller disse, og om disse er politisk eksponerte personer. Politisk eksponerte personer er fysiske personer som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge. Slike kunder skal underlegges forsterket kundekontroll. Om selskapet ikke har fysiske personer som er å anse som reelle rettighetshavere skal det legges frem dokumentasjon på hvem som har juridisk ansvar.

Som kunde i Vekstra vil du oppleve at din regnskapsfører gjennomfører pålagte kundekontroll

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner

Personvern handler om å verne personer

Personvern handler om å verne personer

Personvern handler om å verne personer

Vekstra hjelper deg med personvern

Vekstra har satt seg godt inn i dette lovverket og kan bistå din bedrift ved spørsmål rundt personvernloven og spørsmål rundt hvordan overholde loven. Ta kontakt med ditt regnskapskontor så vil de kunne bistå deg.

Hvem er underlagt personvernloven?

Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med personvernprinsippene (Datatilsynet.no). Har din bedrift ansatte eller kunder, behandler dere personopplysninger. All behandling må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Rettslige grunnlag kan være et samtykke, eller er nødvendig for å oppfylle en avtale. Eksempelvis: En ansettelseskontrakt er å anse som et samtykke og gir grunnlag for behandling av personvernopplysninger. Behandling av personopplysninger ved bestilling av varer å tjenester ansees som nødvendig for å oppfylle en avtale. 

Behandling av personopplysninger

All bruk av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av disse er behandling av personopplysninger. Det er da krav til hvordan du innhenter, lagrer, sletter og deler opplysningene. Det som er viktig er å ha et system for sikker sending og mottak av opplysninger, samt struktur og oversikt på lagrings- og slettingsprosesser.

Personvern er nært knyttet til enkeltindividers muligheter for privatliv, selvbestemmelse og selvutfoldelse (Regjeringen.no). Personopplysningsloven inneholder noen personvernprinsipper som alle virksomheter må følge. Ett av prinsippene er ansvarlighet. Dette prinsippet går ut på at virksomheten skal ha full oversikt over sin behandling av personopplysninger og iverksette tekniske og organisatoriske tiltak som gjør at loven følges. Dette betyr at hver enkelt virksomhet må gjøre mange viktige vurderinger på egen hånd – før de samler inn og bruker personopplysninger. Virksomheten har også ansvar for å dokumentere at de følger loven.

 

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner

Eierskifte – rådgivere i Vekstra kan hjelpe deg

Eierskifte – rådgivere i Vekstra kan hjelpe deg

Eierskifte – rådgivere i Vekstra kan hjelpe deg

Hva gjør du om gården din skal overdras til en i familien?

 

En eierskifterådgiver i Vekstra har satt seg grundig inn i prosessene ved eierskifter, og vil kunne hjelpe familien til å finne løsninger som fører til et fortsatt godt familieforhold i fremtiden. 

Ved et eierskifte er det mange ting man må ta hensyn til. En eiendom skal overføres fra eksempelvis far til datter. Om far har flere barn må det tas hensyn til de andre barna også.

Det er fornuftig å taksere eiendom og driftsløsøre. Etter dette må man gjøre flere vurderinger, bland annet om foreldre skal gi barna forskudd på arv eller en gave, og hvor stor kjøpesummen skal være.

Videre er det viktig å diskutere hvordan kjøper og selger ønsker å løse boligsituasjonen på eiendommen. Skal selgere flytte fra gården, eller er det flere bolighus på eiendommen og selgere ønsker seg borett?

Selges eiendommen med gevinst innen 10 år av kjøper som har overtatt med lav kjøpesum/vederlag, kan medarvingene kreve etteroppgjør på differansen opp til omsetningsverdi.  Dette kan gi store utslag, spesielt ved salg av tomter.

En eiendom med eksempelvis verdi på 10 millioner vil som regel overdras for en mye lavere sum. Dette kan resultere i betente situasjoner med arvtakers søsken. Dette og mange andre problemstillinger må belyses og nøstes opp i, før en eiendomsoverdragelse skjer.

Viktige forhold i et eierskifte er jus, økonomi, skatt, og ikke minst familierelasjoner. For å kunne ta gode avgjørelser, er det viktig å ta opp aktuelle temaer i familien, diskutere og bruke tid i prosessen.

Ta kontakt med Vekstra for bistand og hjelp ved eierskifte.

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner

Digitalt regnskap, kundedialog og totaløkonomi

Digitalt regnskap, kundedialog og totaløkonomi

Digitalt regnskap, kundedialog og totaløkonomi

Utviklingen av digitale verktøy for føring av regnskap går stadig fortere og har over tid endret regnskapsbransjen fra tradisjonell papirbasert bilagsregistrering/avstemming til digitalt baserte løsninger for datainnhenting, databehandling, dokumentasjon og avstemming. Digitalt regnskap frigjør tid for kunden og gjør dialogen med regnskapsfører gjennom året enklere.  Tett dialog mellom kunde og regnskapsfører rundt oppfølgning av drift, rutiner osv, legger også til rette for en smidig årsregnskapsavslutning. Hovedfokus i årsoppgjøret kan da være at regnskapsfører og kunde sammen analyserer årsregnskapet, diskuterer aktuelle avslutningsdisponeringer, evaluerer rutiner og ser på framtidige muligheter for effektivisering av driften på alle plan.
Vekstra Nord-Øst SA er gode på denne kundedialogen.

Opp gjennom årene, har også sammensetningen i kundemassen endret seg. Vekstra Nord-Øst SA fører nå regnskap innenfor mange ulike næringer, i tillegg til jordbruk som var hovedfokus i starten. Omlag halvparten av kundene kommer nå fra andre næringer, organisert i alle selskapsformer.

Totaløkonomi

Mange av Vekstra Nord-Øst SA sine landbruksregnskap blir ført med totaløkonomi. Dette betyr at vi, i tillegg til selve næringsregnskapet, også trekker inn de private inntektene til husstanden. Dette gir oss et helhetsbilde av familiens økonomi, med muligheter for fokus på privatforbruk, likviditet, gjeldssammensetning etc. Disse regnskap blir lagt inn i en statistikkdatabase, og kundene kan da måle seg opp mot de andre innen jord, skog i regionen. Vekstra Nord-Øst SA bruker denne innsikten i rådgivning på flere plan, så som i regnskapsgjennomgang, eierskifter, driftsplaner osv.

Om Vekstra Nord-Øst SA

Vekstra Nord-Øst SA startet som Landbrukets Regnskapskontor 1.1.1974 på Tynset. I en periode het selskapet Tynsetregnskap BA fram til dette kontoret var med å etablere Vekstra-kjeden i 2003 og skiftet navn til Vekstra Tynset BA. I 2011 fusjonerte Vekstra Alvdal BA, Vekstra Tolga BA og Vekstra Tynset BA til ett selskap; Vekstra Nord-Øst SA. Siden den gang har Vekstra Nord-Øst SA vokst seg til en av fjellregionens største regnskapsbedrifter med sine 45 ansatte. Trond Rusten leder denne bedriften med stødig og erfaren hånd.

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner

Vekstra Nord-Øst SA har stilling ledig

Vekstra Nord-Øst SA har stilling ledig

Vekstra Nord-Øst SA har stilling ledig

Vi søker kompetente og motiverte medarbeidere med økonomi/IT-bakgrunn

Bor du i Nord-Østerdalen, vurderer du å flytte til landlige omgivelser, eller er du fra Nord-Østerdalen og vurderer å flytte tilbake til hjemlige trakter? Da har vi mye å tilby deg. Vekstra Nord-Øst SA er en interessant arbeidsplass med fleksibel arbeidstid og freske kollegaer. Vi har i dag 45 ansatte og har kontorer på Tynset, Alvdal, Vingelen, Tolga og Folldal. 

 
Se stilling ledig på Finn her

Vår kundeportefølje er spennende og vi vil gi deg ansvar for egne kunder. Faget er økonomi, men vi ser at interesse for kunderelasjoner er viktig. Kundene snakker med sin regnskapsfører, dette er en person de stoler på og som de søker råd og veiledning hos. Du må derfor like å bygge relasjoner.

I Vekstra Nord-Øst SA er vi lokale, og vi er gode på landbruk, eierskifte og regnskap generelt. Vi ser et utvidet behov for å kunne analysere dataene vi produserer, så om du syns analyse og rapportering er interessant, er du velkommen til oss. Tiden hvor det kun er tallene som er viktig er over i regnskapsbransjen. Vi har nå behov for deg som forstår bakgrunnen for tallene og som i samråd med kundene kan benytte denne kunnskapen til å diskutere løsninger som ivaretar vårt hovedfokus på totaløkonomi innenfor landbruk og annen næring.

Vi opplever at vi har flere, mer spennende og komplekse oppdrag enn tidligere. Vi søker derfor etter deg som ikke er redd for utfordringer, vet du har relevant bakgrunn og som er villig til å bruke din kompetanse til å skape verdi for kunden.

Vekstra Nord-Øst SA er en gjeng med stødige Nord-østerdøler som trenger friske impulser fra nye og yngre kollegaer som ser verdien av å sette kunden i hovedfokus, etablere gode kunderelasjoner og bli en god samarbeidspartner. Vi bruker digitale løsninger for å forenkle hverdagen til våre kunder, og ønsker å være en aktiv medspiller med tanke på framtidige muligheter og utfordringer.

Kjernevirksomheten til Vekstra Nord-Øst SA er regnskapsføring innenfor forretning og landbruk, samt lønn, fakturering og sekretærtjenester. I tillegg driver vi med veiledning innenfor områder som eierskifte og driftsplaner med mer.

Ønsker du å være en del av vår fremtidige organisasjon, ta kontakt med Trond Rusten på

telefon 959 45 870 eller epost trond.rusten@vekstra.no innen 1. september

Stilling besatt

 

    Hvis du har spørsmål om stillingen ta kontakt med Trond Rusten på
    telefon 959 45 870‬
     
    Søknad sendes per epost til trond.rusten@vekstra.no innen
    1. september 2019