Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

15. april 2019 ble hvitvaskingsdirektivet vedtatt i Norge. Et av hovedformålene ved loven er å hindre økonomisk kriminalitet. Loven pålegge finansnæring, regnskapskontorer, banker og kredittselskaper spesifikke krav ved innhenting av informasjon om sine kunder. Alle selskaper som er underlagt loven har fått strengere krav til å identifisere sine kunder. Hvitvaskingsloven finner du her

Din regnskapsfører er rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven, og er av den grunn pålagt å holde oversikt over egne kunder. De må identifisere hvem som er å anse som foretakets reelle rettighetshavere og om foretakene har politisk eksponerte personer. Regelverket pålegger videre autoriserte regnskapskontorer å gjennomføre risikobaserte kundetiltak. Dette innebærer at kunders identitet skal bekreftes, reelle rettighetshavere skal identifiseres og kundens risikoprofil skal kartlegges.

Til bruk i gjennomføringen av risikobaserte kundetiltak er det utviklet et skjema fra Regnskap Norge for kundekontroll og ett skjema for egenerklæring som kunden må fylle ut. Selskapet som fører regnskap for kunder er pliktig å dokumentere informasjonen som fremgår av kundetiltaksskjemaet. Du som kunde av et Vekstrakontor vil derfor måtte legge frem dokumentasjon på hvem som er reelle rettighetshavere i din bedrift og egnet dokumentasjon som bekrefter identiteten til denne eller disse, og om disse er politisk eksponerte personer. Politisk eksponerte personer er fysiske personer som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge. Slike kunder skal underlegges forsterket kundekontroll. Om selskapet ikke har fysiske personer som er å anse som reelle rettighetshavere skal det legges frem dokumentasjon på hvem som har juridisk ansvar.

Som kunde i Vekstra vil du oppleve at din regnskapsfører gjennomfører pålagte kundekontroll

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner

Personvern handler om å verne personer

Personvern handler om å verne personer

Personvern handler om å verne personer

Vekstra hjelper deg med personvern

Vekstra har satt seg godt inn i dette lovverket og kan bistå din bedrift ved spørsmål rundt personvernloven og spørsmål rundt hvordan overholde loven. Ta kontakt med ditt regnskapskontor så vil de kunne bistå deg.

Hvem er underlagt personvernloven?

Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med personvernprinsippene (Datatilsynet.no). Har din bedrift ansatte eller kunder, behandler dere personopplysninger. All behandling må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Rettslige grunnlag kan være et samtykke, eller er nødvendig for å oppfylle en avtale. Eksempelvis: En ansettelseskontrakt er å anse som et samtykke og gir grunnlag for behandling av personvernopplysninger. Behandling av personopplysninger ved bestilling av varer å tjenester ansees som nødvendig for å oppfylle en avtale. 

Behandling av personopplysninger

All bruk av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av disse er behandling av personopplysninger. Det er da krav til hvordan du innhenter, lagrer, sletter og deler opplysningene. Det som er viktig er å ha et system for sikker sending og mottak av opplysninger, samt struktur og oversikt på lagrings- og slettingsprosesser.

Personvern er nært knyttet til enkeltindividers muligheter for privatliv, selvbestemmelse og selvutfoldelse (Regjeringen.no). Personopplysningsloven inneholder noen personvernprinsipper som alle virksomheter må følge. Ett av prinsippene er ansvarlighet. Dette prinsippet går ut på at virksomheten skal ha full oversikt over sin behandling av personopplysninger og iverksette tekniske og organisatoriske tiltak som gjør at loven følges. Dette betyr at hver enkelt virksomhet må gjøre mange viktige vurderinger på egen hånd – før de samler inn og bruker personopplysninger. Virksomheten har også ansvar for å dokumentere at de følger loven.

 

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner

Vekstra Nordre Vestfold – med fokus på kunden

Vekstra Nordre Vestfold – med fokus på kunden

Vekstra Nordre Vestfold – med fokus på kunden

Vekstra Nordre Vestfold er et tradisjonsrikt og moderne regnskapskontor som tilbyr løsninger etter kundenes ønsker. Hos Vekstra Nordre Vestfold har de en markedsorientert tankegang; de legger vekt på å kjenne til kundens behov, for så å dekke disse behovene. Kontoret legger opp til å ha nære relasjoner med kundene; de vet hva kunden trenger og levere det før kunden spør.

Nære relasjoner er en naturlig konsekvens av å føre kunders regnskap. Ved å føre et regnskap ser man hva kunden bruker penger på, og man ser hva kunden tjener penger på. Mange kunder opplever dette som et personlige forhold. Hos Vekstra Nordre Vestfold forvalter de denne tilliten og vektlegger samhandling med kunden. De legger opp til å møte kunden minst en gang i året, og dette møtet handler om fremtiden.

Kvalitet på leverte tjenester

Ansatte i Vekstra Nordre Vestfold har sin stolthet i fagkompetanse og tar jevnlige kurs for å holde seg faglig oppdatert. I tillegg til faglig oppdatering, er god kompetanse på verktøy som benyttes viktig. I tillegg til å føre kunders regnskap tilbyr de økonomisk rådgivning. Eiendomsoverdragelse er et annet område de kan bidra med. Her bruker vi nære samarbeidspartnere for å sikre at dette viktige fagområdet gjennomføres med kvalitet.

Historien til Vekstra Nordre Vestfold SA

Botne og Våle regnskapslag startet opp tidlig på 1950 tallet og førte regnskapet til bedrifter i omegn. I 2000 ble dette selskapet fusjonert med Sande Regnskapskontor. Det nye selskapet tok navnet Regnskapskontoret Nordre Vestfold. I 2003 var Regnskapskontoret Nordre Vestfold med å etablere Vekstra og tok da navnet Vekstra Nordre Vestfold SA. I dag er dette tradisjonsrike kontoret blitt ett moderne kontor med ti ansatte som vektlegger nære relasjoner med kunden. Kontoret har avdeling i Holmestrand og Sande

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner

Eierskifte – rådgivere i Vekstra kan hjelpe deg

Eierskifte – rådgivere i Vekstra kan hjelpe deg

Eierskifte – rådgivere i Vekstra kan hjelpe deg

Hva gjør du om gården din skal overdras til en i familien?

 

En eierskifterådgiver i Vekstra har satt seg grundig inn i prosessene ved eierskifter, og vil kunne hjelpe familien til å finne løsninger som fører til et fortsatt godt familieforhold i fremtiden. 

Ved et eierskifte er det mange ting man må ta hensyn til. En eiendom skal overføres fra eksempelvis far til datter. Om far har flere barn må det tas hensyn til de andre barna også.

Det er fornuftig å taksere eiendom og driftsløsøre. Etter dette må man gjøre flere vurderinger, bland annet om foreldre skal gi barna forskudd på arv eller en gave, og hvor stor kjøpesummen skal være.

Videre er det viktig å diskutere hvordan kjøper og selger ønsker å løse boligsituasjonen på eiendommen. Skal selgere flytte fra gården, eller er det flere bolighus på eiendommen og selgere ønsker seg borett?

Selges eiendommen med gevinst innen 10 år av kjøper som har overtatt med lav kjøpesum/vederlag, kan medarvingene kreve etteroppgjør på differansen opp til omsetningsverdi.  Dette kan gi store utslag, spesielt ved salg av tomter.

En eiendom med eksempelvis verdi på 10 millioner vil som regel overdras for en mye lavere sum. Dette kan resultere i betente situasjoner med arvtakers søsken. Dette og mange andre problemstillinger må belyses og nøstes opp i, før en eiendomsoverdragelse skjer.

Viktige forhold i et eierskifte er jus, økonomi, skatt, og ikke minst familierelasjoner. For å kunne ta gode avgjørelser, er det viktig å ta opp aktuelle temaer i familien, diskutere og bruke tid i prosessen.

Ta kontakt med Vekstra for bistand og hjelp ved eierskifte.

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner

Vi ønskjer Økonomiservice velkommen i Vekstra sitt partnerskap

Vi ønskjer Økonomiservice velkommen i Vekstra sitt partnerskap

Vi ønskjer Økonomiservice velkommen i Vekstra sitt partnerskap

Økonomiservice AS går inn i Vekstrakjeda Det er med glede vi kan fortelle at vi har fått med oss enda eitt kontor i Vekstrakjeda. Frå 1. april 2019 blir Økonomiservice AS eit Vekstrakontor.
Økonomiservice er medlem i Regnskap Norge og er eit autorisert rekneskapsbyrå som held til i Lærdal, Sogndal, Årdal, Vang og Leikanger. Med 28 tilsette og 13 autoriserte rekneskapsførarar, er dei eit av dei større sjølvstendige rekneskapsbyråa i landet.
 
Økonomiservice har dei siste åra hatt fokus på kompetanseheving, teknologiutvikling og programvareutvikling. Verksemda har difor mange tilsette med god kompetanse innanfor alle fagområde. Dei har ein moderne teknologi og programvare som gjer dei tilsette svært mobile i arbeidet, og samtidig gjev kundane tilgang til sine rekneskap, f.eks. ved å ta ut sine eigne rekneskapsrapporter via internett.
 
Økonomiservice meiner framtida inneheld mange spanande utfordringar, spesielt når det gjeld teknologiutvikling og kompetanseutvikling. Strategiske satsingar for kontoret er difor å ta i bruk ny teknologi, utvikla kompetanse og sikre dei tilsette rett kompetansenivå.
 
Å inngå alliansar og samarbeid med selskap som det er naturleg å samarbeide med er ei viktig strategisk satsing for Økonomiservice. Vekstra ble vurdert og anset som ein solid partnar. 
 
Vi ønskjer Økonomiservice velkommen inn i vårt partnarskap

 

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner