NAV automatiserer – viktig med rett rapportering i a-ordningen

NAV automatiserer – viktig med rett rapportering i a-ordningen

Med automatisk saksbehandling kan mangler i rapporteringen føre til feil utbetalinger og forsinkelser for den ansatte. Det er nå viktigere enn noen gang at opplysninger om arbeidsforhold er korrekt og kommer inn så tidlig som mulig. NAV er nemlig i gang med å automatisere saksbehandlingen av foreldrepenger og sykepenger. Ingen manuell løsning lenger Ved manuell saksbehandling har feil og mangler blitt løst ved at saksbehandler innhenter ytterligere opplysninger fra arbeidsgiver eller bruker. For å unngå feil, er det derfor svært viktig at opplysninger dobbeltsjekkes. Dette er opplysningene du bør være ekstra nøye med:

  • Start og sluttdato for arbeidsforholdet
  • Stillingsprosent
  • Yrkeskode
  • Permisjoner

Kilde: Altinn.no

Straffer ikke sent innleverte a-meldinger

Straffer ikke sent innleverte a-meldinger

Forsinket innleveringDet er Regnskap Norge som har anmodet om forlenget frist for levering av a-meldinger for desember 2015. Skattedirektoratet har med bakgrunn i dette, ikke sanksjonere for sent innkomne meldinger, så fremst de blir levert i løpet av januar 2016.

I brevet påpekte Regnskap Norge at desemberrapporteringen med frist 5. januar i teorien skal være den siste innrapporteringen som skjer for inntekståret 2015. Det er derfor svært viktig at alle relevante lønnsopplysninger blir tatt med. Regnskap Norge erfarer at det ofte skjer en rekke korreksjoner ved årets slutt – ikke minst på grunn av forsikringsselskapenes årsoppgaver, som ikke kommer før langt utpå nyåret. Desember er også mer krevende enn øvrige måneder, og er derfor en utfordring i fohold til at det samtidig skal gjøres varetellinger og kontrollhandlinger knyttet til kontantbeholdninger.

Les hele saken hos Regnskap Norge

Les brevet som Regnskap Norge sendte, i sin helhet

Feil i a-­meldingene kan gi tilleggsskatt

Feil i a-­meldingene kan gi tilleggsskatt

AOrdning_MTDet er arbeidstakers ansvar å sende inn de riktige opplysningene, selv om arbeidstakeren har et selvstendig ansvar for å kontrollere at opplysningene er riktige. Så blir det feil, kan det få skattemessige konsekvenser for arbeidsgiver.

Opplysningene arbeidsgiver gir i a­-meldingene er svært viktige for at arbeidstakeren skal få riktig skatt.  De legges blant annet til grunn ved likningen og skatteavregningen av arbeidstaker – hvis det ikke kommer inn andre opplysninger. Leverer man ikke a-meldinger, vil det som er trukket i skatt av arbeidstakerens inntekt ikke bli registrert på arbeidstakeren, og arbeidstakerens skatteoppgjør blir feil.

Kan få skjerpet tilleggsskatt
Konsekvensene av at arbeidsgiver ikke sender inn a-­meldinger, eller a-meldinger som er feil utfylt, er tilleggsskatt. Tilleggsskatten beregnes som hovedregel med 30 prosent av den skatten som er eller kunne vært unndratt. I alvorlige tilfeller blir tilleggsskatten skjerpet. Den totale tilleggsskatten blir da 45 eller 60 prosent.

Arbeidsgivere som oppdager at det er feil eller mangler i a­-meldingene som allerede er sendt inn, må snarest mulig korrigere opplysningene.

Er du usikker på hvordan du fyller inn a-meldingene? Ta kontakt med din regnskapsfører!

Kilde: Skatteetaten

Kjøring av feriepenger denne uken?

Kjøring av feriepenger denne uken?

Her er noen tips om innrapportering i A-ordningen.

Feriepenger til inntektsmottaker som har sluttet

Skal du betale ut feriepenger til noen som ikke lenger er ansatt, og dermed ikke har noe arbeidsforhold i virksomheten? Inntektsmottakeren rapporteres inn med fødselsnummer og navn, men uten arbeidsforhold.

Direkte registrering i Altinn (A01): I feltet for arbeidsforhold krysser du av for “Uten arbeidsforhold ved for eksempel føderåd, RF-1199 m.m.”

Husk at feriepenger skal inngå i grunnlag for skattetrekk
Feriepenger skal inngå i grunnlag for trekk. Dette gjelder selv om man ikke skal gjennomføre trekk.

Melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)
Feriepenger rapporteres sammen med utbetalt lønn.

Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)
Feriepenger rapporteres sammen med utbetalt lønn.

Viktige regelendringer fra 1. januar 2015

Viktige regelendringer fra 1. januar 2015

Oslo architecture

Her får du oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2015 innen skatt, avgift, regnskap og bokføring.

Skatter

A-ordningen
En ny felles ordning (a-ordningen) for arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger til Skatteetaten, NAV og SSB innføres fra 1. januar 2015. Ordningen innebærer at arbeidsgiver rapporterer ett sett med pliktige opplysninger om hver enkelt ansatt minimum en gang per måned. Hensikten med a-ordningen er å forenkle arbeidsgivers rapportering av ansettelsesforhold, inntektsopplysninger og statistiske data ved å unngå dobbelrapportering til flere etater.

Formuesskatt
Den statlige satsen for personlige skattytere og dødsbo reduseres med 0,15 prosentenheter i 2015. Samlet formuesskattesats blir dermed 0,85 prosent. Videre økes bunnfradraget i formuesskatten fra 1 million kroner til 1,2 millioner kroner (2,4 millioner kroner for ektepar).
Ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom økes fra 60 prosent til 70 prosent av anslått markedsverdi.

Toppskatt
Innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten økes fra 527 400 kroner til 550 550 kroner. Innslagspunktet i trinn 2 i toppskatten økes fra 857 300 kroner til 885 600 kroner. Satsene i toppskatten holdes uendret på 9 prosent (7 prosent i Finnmark og Nord-Troms) i trinn 1 og 12 prosent i trinn 2.

Trygdeavgift
Nedre grense i trygdeavgiften økes fra fra 39 900 kroner til 49 650 kroner. Det innebærer at den såkalte frikortgrensen øker til 50 000 kroner.

Minstefradrag
Øvre grense i minstefradraget for lønn og trygd økes fra 84 150 kroner til 89 050 kroner. Øvre grense i minstefradraget for pensjonsinntekt justeres med anslått pensjonsvekst fra 70 400 kroner til 72 200 kroner. Satsen økes fra 27 til 29 prosent.

Reisefradrag
Fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser), besøksreiser til hjemmet, og eventuelle bompenger og fergeutgifter, gis bare for det beløp som overstiger kr 16 000 for 2015 (for 2014: 15 000).

Gaver til frivillige organisasjoner
Det er vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner fra 16 800 kroner til 20 000 kroner.

Skattefunn
Det er vedtatt å øke beløpsgrensen for egenutført forskning og utvikling fra 8 til 15 millioner kroner og å øke beløpsgrensen for innkjøpt forskning og utvikling fra 22 til 33 millioner kroner. Summen av kostnader til egenutført og innkjøpt forskning og utvikling kan ikke overstige 33 millioner kroner.

Forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser
Det er vedtatt forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser. Avskrivningssatsen for disse kjøretøyene økes med 2 prosent fra 20 prosent til 22 prosent.

Enklere skatteregler for deltakerlignede selskap
Det er vedtatt en rekke forenklinger i skattereglene for deltakerlignede selskap. Dette gjelder blant annet reglene om skattested, innskuddsmåling og ektefeller som selskapsdeltakere. Det er også vedtatt at kommandittister ikke lenger skal kunne trekke fra selskapsunderskudd i alminnelig inntekt fra andre kilder, det vil si at dagens samordningsadgang oppheves.

Normrenten
Påslaget i normrenten økes til 1,65 prosentpoeng og vil påvirke normrenten fra 1. mars 2015.

Differensiert arbeidsgiveravgift
Det generelle fribeløpet i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er 500 000 kroner i 2015 (450 000 kroner i 2014), mens fribeløpet for godstransport på vei er 250 000 kroner (225 000 kroner i 2014).

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner
Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift økes fra 450 000 korner til 500 000 kroner for organisasjonenes totale lønnsutgifter, og fra 45 000 kroner til 50 000 for lønnsutbetalinger per ansatt.

Lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner
Grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner økes fra 6 000 kroner til 8 000 kroner.

Skattlegging av uføre
Uførereformen trer i kraft fra 1. januar 2015. Reformen innebærer blant annet at ny uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skal skattlegges som lønn.

Det er vedtatt at det skal innføres en overgangsordning for uføre som får en betydelig nedgang i inntekt etter skatt som følge av overgangen til ny uføretrygd og lønnsbeskatning. Ordningen utformes som et individuelt beregnet skattefradrag som trappes ned jevnt i 2016 og 2017.

Mottakere av supplerende stønad
Det er vedtatt at skattebegrensningsregelen skal oppheves for mottakere av supplerende stønad til personer med kort botid i Norge. Denne gruppen skal i stedet skattlegges etter de ordinære reglene for alderspensjonister.

Særfradrag for store sykdomsutgifter
Det er vedtatt å videreføre særfradraget for store sykdomsutgifter med reglene som gjelder for inntektsåret 2014, inntil en ny ordning er ferdig utredet.

Skattefradrag for pensjonsinntekt
Skattefradraget for pensjonsinntekt som gis til AFP- og alderspensjonister, trappes ned mot samlet pensjonsinntekt. Det er vedtatt at skattefradraget fortsatt skal trappes ned mot uføreytelser, selv om ny uføretrygd og uføreytelser fra andre ordninger skal skattlegges som lønn.

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms
Det særskilte fradraget i Finnmark og Nord-Troms økes fra 15 000 kroner til 15 500 kroner.

Skatteplikt for sykehusapotekenes publikumsutsalg
Det er vedtatt å innføre skatteplikt på inntekter fra sykehusapotekenes publikumsutsalg. Formålet med forslaget er å hindre uheldig konkurransevridning mellom offentlig eide sykehusapotek og private apotek, og sikre at norske regler er i overensstemmelse med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Nye skatteavtaler
Skatteavtale med Kypros trådte i kraft i 2014 med virkning fra 1. januar 2015.

Andre avtaler
Avtalen mellom Norge og USA om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA (automatisk informasjonsutveksling). Avtalen får virkning for inntektsåret 2015 (dvs. opplysninger skal innhentes for inntektsåret 2015 selv om utveksling av disse opplysningene ikke skal skje før i 2016).

Som følge av at arveavgiften ble avviklet fra 1. januar 2014 har Norge sagt opp alle arveavgiftsavtalene med andre stater. Den nordiske arveavgiftsavtalen opphørte fra 22. august 2014. Avtalene med Sveits og USA opphører fra 1. januar 2015

Regnskap og bokføring

Oppbevaringstid for regnskapsmateriale
Kravet til oppbevaringstid for regnskapsmateriale etter bokføringsloven er redusert fra ti til fem år og det er derfor vedtatt tilpasninger til fem års oppbevaringstid i skatte- og avgiftslovgivningen. Av kontrollhensyn videreføres kravet om ti års oppbevaringstid for dokumentasjon av kontrollerte transaksjoner og mellomværender og det gis hjemler for å pålegge lengre oppbevaringstid i forbindelse med kontroll etter ligningsloven, merverdiavgiftsloven og skattebetalingsloven.

Merverdiavgift

Avgiftsfri innførsel av varer
Det er vedtatt å øke grensen for merverdiavgiftsfri innførsel av varer som sendes til mottaker i Norge fra 200 kroner til 350 kroner. Ved beregning av denne grensen skal de alminnelige tollverdireglene legges til grunn.

Leasing og utleie av kjøretøy
Det er vedtatt å øke bindingstiden fra tre til fire år for å unngå delvis tilbakebetaling av fradragsført merverdiavgift. Samtidig økes avskrivingen av avgift det første året, sammenlignet med de tre påfølgende årene. Endringene gjelder for kjøretøy som er anskaffet i 2015. Det er gitt overgangsregler som innebærer at de gamle reglene kan benyttes dersom det er inngått bindende kjøpe- eller leiekontrakt før 8. oktober 2014 for et bestemt kjøretøy.

Forvaltningstjenester fra boligbyggelag til tilknyttede borettslag
Det er vedtatt å oppheve merverdiavgiftsunntaket for omsetning av forvaltningstjenester fra boligbyggelag til tilknyttede borettslag. Dette medfører at disse tjenestene skal faktureres med 25 pst. merverdiavgift.

Tilbakegående avgiftsoppgjør
Det er vedtatt å oppheve det formelle søknadskravet for å søke om tilbakegående merverdiavgiftsoppgjør.

Særavgifter

Engangsavgift – refusjon av engangsavgift ved eksport av kjøretøy
Det er vedtatt bestemmelser i et nytt kapittel VII i forskrift om engangsavgift på motorvogner, som åpner for at det kan gis refusjon av engangsavgift når et kjøretøy eksporteres. Refusjonsbeløpet skal tilsvare avgiften ved import av samme kjøretøy på tidspunktet for eksport av kjøretøyet. Det er visse begrensninger i ordningen. Blant annet vil den ikke omfatte eksisterende kjøretøybestand, men gjelder kun for kjøretøy som er førstegangsregistrert i Norge fra og med 26. juni 2014 som er tidspunktet forslaget ble sendt på høring. Forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2015.

Engangsavgift
Det er vedtatt å fjerne gjeldende minimumssats i engangsavgiften på 3713 kroner, og at engangsavgiften på veteranbiler settes til null. Det er videre vedtatt å øke fratrekket i vektkomponenten i engangsavgiften til 26 pst. for plug-in hybrider.

Årsavgift
Det er vedtatt å fjerne årsavgiften på campingtilhengere.

Sluttbehandling av avfall
Avgiften på sluttbehandling av avfall avvikles 1. januar 2015. Forbrenningsavgiften ble fjernet i 2010, og avgiften er i dag bare på deponering av avfall. Bakgrunnen for avviklingen er at deponiavgiften har liten miljøvirkning etter at det i 2009 ble forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall. Avgiften påfører imidlertid deponiene ekstra kostnader, og innkrevingen er ressurskrevende.

Dokumentavgift
Det er vedtatt videreføring av gjeldende regler for beregning av dokumentavgift når en eiendoms- eller bruksrett er overtatt til åsetespris med hjemmel i lov.

Kilde: Finansdepartementet

A-ordningen: Startskuddet går 1. januar 2015

AmeldingVi har i tidligere nyhetsbrev informert om endringer i innrapporteringer av lønn- og ansettelsesforhold til det offentlige, A-ordningen. Endringene er forholdsvis omfattende og trer i kraft 1.januar 2015.

I praksis må alle opplysninger i lønnssystemet gjennomgås for å sjekke at de er i tråd med de krav som a-ordningen krever, og en del nye opplysninger må inn. Dette gjelder opplysninger både om arbeidsgiver og arbeidstaker. Regnskapskontoret gjør denne jobben for alle sine lønnskunder, men må nødvendigvis ha et samarbeid med kundene for å få riktige opplysninger. Vi vil ut over høsten ta kontakt med alle våre kunder. Dette vil også gjelde i de tilfeller hvor det i dag er en arbeidsfordeling mellom kunde og oss om rapporteringen, da den nye ordningen tar utgangspunkt i en samlet rapportering fra enten arbeidsgiver eller regnskapskontoret. Det vil også bli viktigere enn før å ha gode rutiner for raskt å rapportere endringer i alle arbeidsforhold. Dette vil vi også ta opp med den enkelte i denne prosessen. (mer…)