Må levere årsregnskap innen 31. juli

Må levere årsregnskap innen 31. juli

Myndighetene mener det er uheldig at årsregnskap offentliggjøres sent og går tilbake til gammel ordning, etter flere år med overgangsordning.

Med overgangsordningen, som har vært virksom i over 10 år, har Finansdepartementet og Regnskapsregisteret benyttet utsatt frist med å ilegge forsinkelsesavgift som virkemiddel for å stimulere til levering av årsregnskap gjennom Altinn. Nå er det slutt på dette, noe som innebærer at forsinkelsesgebyr begynner å påløpe dersom årsregnskapet ikke er levert innen 31. juli.

Dersom offentliggjøring av årsregnskap skal ha verdi, er det også viktig at årsregnskapene som leveres har reell verdi for brukerne av årsregnskapene. Innstrammingen i fristen medfører at når regnskapsfører skal sende inn årsregnskapet for kunden, må fremdriften knyttet til gjennomføring av generalforsamling, bekreftelse fra kunden på at årsregnskapet er godkjent og tidspunktet for innsendelse av årsregnskapet planlegges. Dette krever planlegging, noe som kan være en utfordring der mye dokumentasjon skal innhentes.

Det er ikke mulig å søke utsettelse med å levere årsregnskapet.

Les hele saken hos Regnskap Norge

Årsoppgjøret 2015

Årsoppgjøret 2015

Årsoppgjør smbKjære kunde, 2015 går mot slutten, og det er tid for å gjøre opp status på mange områder. Vedlagt finner du skjemaet for opplysninger til årsoppgjøret 2015. Opplysningene som du gir her, danner sammen med de løpende regnskapsopplysninger, grunnlaget for en riktig skatte- og avgiftsbehandling.

Ta deg derfor tid til å vurdere punktene, og legg spesiell vekt på de punktene hvor du mener det har skjedd endringer siste år: Kontakt din regnskapsfører dersom du er usikker på noe, eller ønsker å drøfte problemstillinger. Vi vil også i år poengtere hvor viktig det er med god økonomistyring, og å tilrettelegge for en riktig skatte- og avgiftsmessig behandling. Vi bistår deg gjerne med dette. For at vi skal kunne yte best mulig service til alle i den travle perioden vi står foran, er det ønskelig at du ringer på forhånd for å avtale tid. Vi er til for deg.

I tillegg til å levere de vedlagte arkene utfylt og underskrevet innen 15.januar, minner vi om at du leverer:

  • Årsoppgaver fra banker/finansinstitusjoner over innskudd og gjeld
  • Bilag på kjøp og salg med fakturadato t.o.m. 31.12.15 (disse skal bokføres på 2015 sjøl om de ikke betales før i 2016).
  • Eventuell årsoppgave fra aksjonærregisteret
  • Kvitteringer for eventuelle bidrag til veldedige organisasjoner

Dokumentasjon som du mottar etter 15.januar leveres fortløpende til oss.

Det er viktig at vi får alle bilag og opplysninger til rett tid. Hvis vi mangler noe, for eksempel kilometerstand på biler, får vi ikke gjort ferdig årsoppgjøret, og må legge det til side i påvente av de manglende opplysningene. Alle lønnsbilag må leveres så snart som råd. Dette gjelder også utbetaling av bilgodtgjørelse, pensjonsforsikring, gruppelivsforsikring, telefonregninger på ansatte osv.

Manglende opplysninger medfører gjerne økt tidsbruk, og i verste fall at vi ikke klarer å overholde innleveringsfristene. På forhånd, takk!

Vedlegg: Opplysninger til årsoppgjøret 2015

Landbruk: Årsoppgjøret

Landbruk: Årsoppgjøret

Opplysninger til ÅrsoppgaveRegnskapsåret 2015 nærmer seg slutten. For å kunne levere et riktig regnskap per 31.12.2015 må det ved årets slutt foretas en del vurderinger og dokumentasjon av regnskapspostene.

Vi sender hvert år ut skjemaet «Opplysninger til årsoppgjøret». Dette et samleskjema som omfatter alle typer drift i landbruket, dermed er ikke alle punkter relevante for alle. Konsentrer deg om de punktene som du mener angår deg, det er du som sitter på kunnskap om de faktiske forholdene. Kontakt regnskapsfører dersom du er i tvil om noe. Alle punkter er relevante for oss med tanke på å ferdigstille næringsoppgave og selvangivelse. I tillegg til opplysningene om varelager, biler og øvrige punkter på opplysningsskjemaet bør du være spesielt oppmerksom på:

  • Årsoppgaver fra banker/finansinstitusjoner over innskudd og gjeld
  • Eventuelle årsoppgaver fra slakteri/meieri/skogeierforeninger etc.
  • Bilag på kjøp og salg med fakturadato t.o.m. 31.12.15 (NB! disse skal bokføres på 2015 sjøl om de ikke betales før i 2016).
  • Eventuell årsoppgave fra aksjonærregisteret
  • Kvitteringer for eventuelle bidrag til veldedige organisasjoner
  • Eventuelle oppgaver over utgifter til barnepass

Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe, og send gjerne opplysninger fortløpende til oss på e-post. Husk å levere opplysninger før 15.januar.

Vedlegg: Skjemaet Opplysninger til årsoppgjør landbruk

Tidligere ferdig med årsoppgjøret?

Tidligere ferdig med årsoppgjøret?

Mange utsetter levering av likningspapirer og annen dokumentasjon til siste frist. Det kan ofte føre til en mindre effektiv prosess. Hva med å planlegge og bli ferdig før fristen?

Illustrasjonsbilde-Skatteetaten. Dessuten er det både ressurser og tid spart om prosessen tar kortere tid.

Tydelig og effektiv kommunikasjon
Om man på et tidlig tidspunkt får oversikt over hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, tidsfrister og rapporteringsansvar – ja, hvis flere på et tidlig tidspunkt er forberedt på hva som skal til, ligger det til rette for både god kommunikasjon og forståelse fra alle parter.

Unngå flaskehalser
Planlegging og tidsfrister er nøkkelord i denne sammenhengen.  Sett fristene tidligere enn hva du ellers ville gjort, både for styrebehandling og eventuell generalforsamling. Involver regnskapsfører og revisor på et tidlig tidspunkt – så unngår du flaskehalser i prosessen. Husk at det er mulig å gjennomføre regnskapsmessige periodiseringer, så en utsettelse på grunn av at man ikke har mottatt alle inngående fakturaer er ikke et argument. Prøv å være ajour med dokumentasjon av balansen den 30. november!

Dokumentasjon og planleggingslister
Den interne kvalitetssikringen er enklere å gjennomføre og årsoppgjørsprosessen mer effektiv hvis dokumentasjonen er forståelig for alle. Bruk gjerne standard maler, husk at alle betydelige poster skal dokumenteres. Det er bedre med en forklaring eller et notat for mye, enn et for lite. Lag en standardisert liste for å ivareta kravene til dokumentasjon: Regnskapsføreren din kan hjelpe deg med å sette opp en slik. Denne listen vil sikre at alle som er involvert i prosessen, fra år til år vil huske hva som er viktig, alle vurderinger og kontroller som skal til. Planlegging er gull verdt!

Lykke til!

 

Kilde: Sticos