Aktuelt fra Vekstra

Endringer i aksjeloven fra 2019

Fra 1. januar 2019 blir det enklere og billigere å avvikle aksjeselskap fordi de som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, ikke lenger trenger å revidere avviklingsregnskapet. Fra 1. mars 2019 skal ansvaret for å avvikle aksjeselskaper høre under styret. Endring vil gjelde for allmennaksjeselskaper også.

read more

Kassalov

Fra 1. januar 2019 vil det kun være tillate med kassasystem som tilfredsstiller krav satt i loven. Det skal foreligge en produkterklæring på systemet som viser at systemet er i tråd med regelverket. Produkterklæringen skal oppbevares sammen med apparatet.

read more

Skogbeskatning

Fra 2018 skal du som driver «kapitalskogbruk» ikke lenger mva-registrere aktiviteten din. Det gjør at du får beholde mva på tømmeroppgjøret ditt, men får ingen fradragsmulighet for mva på varer og tjenester du har kjøpt. Etter at mva-oppgjøret for 2017 er avsluttet skal du dermed ikke lenger være registrert i MVA-registeret (Se brev fra Skattedirektoratet) og du trenger heller ikke lenger å være registrert i Enhetsregisteret.

read more

Hvitvaskingsregelverket

Finansnæringen, herunder regnskapskontorer, plikter å forsøke å hindre at det finansielle systemet i Norge utnyttes. Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering trådte i kraft 15. oktober 2018. De virksomheter som omfattes av loven pålegges å kontrollere sine kunders identitet, samt granske transaksjoner der det kan mistenkes at en transaksjon vil utgjøre hvitvasking.

read more

Sirkulær økonomi – ressursutnytting

Sirkulær økonomi har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette oppnås ved å redusere og minimalisere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk, i tillegg til å gjenvinne og gjenbruke. Avfall blir en ressurs!

read more

Målsetting full ressursutnyttelse på Fjetre gård

Astrid Marie Sinnerud driver Fjetre gård. Bærekraftig drift og god ressursutnytting er viktig for eieren av gården. For å kunne utnytte tiden på best mulig måte har hun forpaktet bort all dyrket mark. For Astrid Marie var det viktig at den som forpaktet jorden måtte drive med matproduksjon.

read more

Personvern i Vekstra

I Vekstra gjør vi endringer i forhold til GDPR for å ivareta det nye lovverket som trer i kraft 1. juli 2018. Les mer om de viktigste tiltakene vi har gjort og hva dette vil innebære for deg som kunde her.

read more

Har du rett til tidligpensjon for jordbrukere?

Tidligpensjonsordninga skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifte og dermed stimulere rekrutteringa

read more

Statsbudsjettet: Økt investeringsstøtte til landbruket

I statsbudsjettet gis det en engangsbevilgning på 75 millioner kroner i investeringsstøtte til norsk landbruk. – Det er mindre enn det Norges Bondelag har regna ut at det er behov for, men en god start, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Kompensasjon til norsk melkeproduksjon

read more

Tvangsmulkt gjør at flere leverer

Erfaringer viser så langt at innføring av tvangsmulkt har hatt en positiv effekt på antall innleveringer, både når det gjelder skattemelding for næringsdrivende og andre pliktige meldinger.

read more

Ny ordning for rapportering av oppdrag og arbeidstakere

I løpet av november 2017 lanserte Skatteetaten en ny portal for rapportering av oppdrag, oppdragstaker og arbeidstakere på oppdrag i Norge eller på norsk sokkel. Dette er en videreføring av innsynsløsningen som ble lansert i februar i år. Unntak: Rapporteringspliktige...

read more

Har du fått en falsk faktura?

Patentstyret advarer mot falske eller misvisende tilbud eller fakturaer fra inn- og utland knyttet til varemerker og patenter. Opplysninger om varemerker, patenter og design er offentlig tilgjengelig. Dermed er det mulig å bruke databasene til patentverk over hele...

read more

Å forebygge og å avdekke hvitvasking

Hvitvaskingsloven trådte i kraft 15. april 2009. Loven pålegger finansnæringen å foreta kundekontroll for å forsikre seg om at deres kunder ikke misbruker det finansielle systemet til å hvitvaske penger. Det finnes mange måter å hvitvaske et utbytte på. Noen metoder...

read more

Vil skape kultur for læring

Den nye markedssjefen i regnskapsførerkjeden Vekstra ønsker at kjeden skal vokse, tenke innovativt og bli flinkest i klassen. - Vi har allerede medarbeidere med ypperlig kompetanse, sier hun, men det er i de elektroniske løsningene fremtiden ligger. Der skal vi bli...

read more

Elektronisk bilagsflyt i regnskapet

Autorisert regnskapsfører og assisterende daglig leder hos Vekstra Elverum, Sverre Mære, melder om et svært positivt år når det gjelder løsninger for elektronisk bilagsflyt: - Vår leverandør Duett AS har tatt kvantesprang i utviklingen av regnskapssystemet vårt. Nå...

read more

Er du ny bonde eller skogbruker?

For nystarta bønder eller skogbrukere kan det være en rekke regler og lover å forholde seg til. Landbruksdirektoratet har laget en fin oversikt over hva du må tenke på i den forbindelse. Det kan være mange regler, søknader og ordninger å sette seg inn i, som ny bonde...

read more

Endringer i landbrukslovgivningen

Endringene vil blant annet forenkle driveplikten, samt at færre eiendommer enn i dag vil omfattes av konsesjonsplikt, boplikt og odel. Landbruks- og matministar Jon Georg Dale forteller at endringene fører til at færre overtagelser av landbrukseiendom vil være...

read more

Hogsten økt med 30 %

Sammenliknet med for 20 år siden har den årlige hogsten vært 30 prosent større de siste årene. Det er de små eiendommene som står for mye av økningen i hogsten. Det kan være flere grunner til den store veksten, men økt konkurranse blant tømmerkjøpere de seinere årene...

read more