Unngå MVA-krav på eget arbeid

Unngå MVA-krav på eget arbeid

Det gjelder å holde tunga rett i munnen hvis du er håndverker og utfører arbeid på egen bolig/fritidsbolig.  Etter merverdiavgiftsloven må en personlig næringsdrivende snekker, rørlegger, elektriker, murer mv. betale merverdiavgift når han utfører arbeid på egen bolig. Dette gjelder selv om arbeidet utføres i fritiden. Gjelder kun personlig næringsdrivende Ved arbeid på egen bolig/fritidsbolig gjelder uttaksplikten for merverdiavgift kun for personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak). Uttaksplikt gjelder i utgangspunktet ikke dersom en ansatt i et aksjeselskap utfører arbeid på sin private bolig utenfor ordinær arbeidstid. Plikten til å betale merverdiavgift gjelder når en avgiftspliktig næringsdrivende bruker varer og tjenester fra virksomheten til bruk privat. Dette kan være tilfelle ved arbeid på egen bolig/fritidsbolig, og omfatter både oppføring, påkostninger, reparasjoner og vedlikeholdsarbeider. Hovedregel – Uttak av håndverkertjenester Det skal betales merverdiavgift når registreringspliktige næringsdrivende tar ut varer eller tjenester fra virksomheten til bruk privat eller til andre formål som ikke vedrører den merverdiavgiftspliktige virksomheten. Merverdiavgift beregnes bare av arbeid og materialer innenfor eget fagområde. Dette innebærer for eksempel at et registrert enkeltpersonforetak som selger snekkertjenester skal beregne uttaksmerverdiavgift av varer og tjenester som faller inn under snekkervirksomheten. Slik avgiftsplikt foreligger derimot ikke dersom snekkeren foretar arbeid utenfor eget fagfelt, tjenester som enkeltpersonforetaket ikke selger. Avgrensning mot rent private, dagligdagse gjøremål (mer…)

ENK uten pensjonsordning?

ENK uten pensjonsordning?

Du kan fremdeles krympe skatten på fjorårets inntekt om du var selvstendig næringsdrivende i 2016- men da må du være rask. Fristen er 31. mars! Personlig næringsdrivende som vil ha pensjon ut over folketrygden, må sørge for å spare selv.  Men skal man ha full uttelling og ønsker å krympe fjorårets skatt, forutsetter det at du oppretter pensjonsavtale og betaler inn penger til såkalt frivillig pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende. Avtale må være opprettet og pengene innbetalt senest 31. mars 2017 for å få virkning på skatteoppgjøret for 2016. Kan spare opptil fire prosent av personinntekten Maksimalt fradrag for 2016 er 40 733 kroner.Dersom du tegner slik avtale og betaler inn senest den 31. mars 2017, får du redusert den skattbare inntekten tilsvarende hele beløpet du sparer. Pensjonsavtalen kan tegnes hos de fleste forsikringsselskaper og banker og er mest fordelaktig for deg med høy inntekt. Det er to ulike ordninger: Individuell pensjonsavtale (IPS) og Frivillig pensjonssparing. Les mer om ordningen her. Vet du hvordan din pensjon ser ut? Logg deg inn her med BankID og finn ut ved et enkelt tastetrykk!

Regjeringen vil gi aksjeselskap jordbruksfradrag

Regjeringen vil gi aksjeselskap jordbruksfradrag

Nye AS velger bort revisjonI statsbudsjettet 2017 fremmer Regjeringen forslag om å gi aksjeselskap rett til jordbruksfradrag. Endringsforslaget har vært «på trappene» i lengre tid, og det hele var ute på høring på vårparten i år. Debatten om AS skulle få jordbruksfradrag eller ikke ble i stor grad overskygget av hvordan inntektsgrunnlaget skulle beregnes. I høringsforslaget fra første kvartal 2016 skulle rett til jordbruksfradrag kun skal omfatte virksomhet som er direkte tilknyttet fôr- eller matproduksjon.

Reaksjonene var kraftig negative fra næringsorganisasjonene på dette punktet. Man mente at tilleggsnæringer er nødvendige bidrag for å opprettholde jordbruksproduksjonen for små og mellomstore bruk. På bakgrunn av mottatte høringsuttalelser har regjeringen valgt å ikke gå videre med disse forslagene i budsjettet for 2017.

Kanskje den viktigste og mest dramatiske følgen av at Regjeringen vil gi fradrag til aksjeselskaper, er at det ikke lar seg kombinere med forutsetningen om boplikt. Altså – at driveren skal være bosatt på driftsenheten. Dermed fjernes forutsetningen om bokrav for å ha rett til jordbruksfradrag. Regjeringen mener jordbruksfradrag for AS kan bidra til større skattemessig likebehandling av enkeltpersonforetak og AS i landbruket. I følge høringsdokumentet fra i vår skal likevel ikke AS-er ha rett til bunnfradrag slik enkeltpersonforetak har. Dette for å hindre at landbruksvirksomheter splittes opp i flere selskaper, som dermed ville hatt rett på hvert sitt bunnfradrag.

Aksjeselskap skal kun ha rett til ETT jordbruksfradrag. Lovteksten legger opp til klare begrensninger. Ektefeller kan for eksempel ikke kreve mer enn ett fradrag med mindre de driver hvert sitt gårdsbruk og lignes atskilt. Hvis et AS har inntekt knyttet til samme driftsenhet som andre produsenter, skal samlet fradrag deles forholdsmessig mellom disse. Skattyter og aksjeselskap som direkte eller indirekte kontrolleres av samme skattyter eller dennes nærstående, kan til sammen ikke gjøre krav på mer enn ett fradrag. Passive deltakere i deltakerlignende selskaper, som ikke har egenproduksjon av produkter omfattet av jord- bruksfradraget, skal ikke lenger ha rett til jordbruksfradrag.

Vi presiserer at Statsbudsjettet i skrivende stund ikke er vedtatt, eller ferdig forhandlet med samarbeidspartnerne. Regnskapsførerne Vekstra kommer tilbake med mer info når kabalen er lagt ferdig på Regjeringens bord.

Næringsdrivende med enkle skatteforhold?

Næringsdrivende med enkle skatteforhold?

Businessman checking document

Nå kan du levere selvangivelse med Næringsrapport skatt – en ny og forbedret løsning som er ment for bedrifter med enklere skattemessige forhold.

Fra 1. januar 2016 må alle næringsdrivende, uavhengig av selskapsform, levere selvangivelse med vedlegg elektronisk. I den forbindelse lanserer Skatteetaten en ny og forbedret løsning. For aksjeselskaper åpner løsningen 24. februar – enkeltpersonsforetak må vente til 31. mars. Skatteetaten anbefaler at denne løsningen benyttes dersom den passer for bedriften, det vil si de som ikke leverer via fagsystemer i dag. Skal du bruke løsningen, kreves det en viss regnskapsmessig forståelse. Du bør dessuten ha regnskapet klart og i orden.

Enkeltpersonforetak må levere selvangivelsen etter at Næringsrapport skatt er fylt ut. For aksjeselskap er selvangivelsen inkludert i løsningen.

Her er en oversikt over skjemaene som er slått sammen til en rapport i Næringsrapport skatt:

  • RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskap
  • RF-1052 Avstemming av egenkapital
  • RF-1084 Avskrivning
  • RF-1125 Bruk av bil
  • RF-1167 Næringsoppgave 2
  • RF-1175 Næringsoppgave 1
  • RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier
  • RF-1219 Gevinst- og tapskonto
  • RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak

Merk! Løsningen er ikke tilgjengelig for alle typer virksomheter. Skatteetaten har laget en egen Veiviser –  Les mer om den her.

Kilde: Sticos, Skatteetaten

Gjennomsnittslikning på skog – kun for ENK fra 2015

Gjennomsnittslikning på skog – kun for ENK fra 2015

tømmer hogstmaskinI forbindelse med statsbudsjettet 2015 ble det vedtatt endringer som gjør at det heretter bare er enkeltpersonforetak som beholder muligheten for gjennomsnittslikning på inntekter fra skog. Dette betyr at sameieselskaper og deltakerliknende selskaper (herunder ANS) mister mister denne muligheten. (mer…)

Pågående selgere kan lure deg

Pågående selgere kan lure deg

Mobilhandel

Det hender oftere og oftere at pågående selgere tar kontakt etter at du har registrert enkeltpersonforetak, og sier de representerer Brønnøysundregistrene. Ikke la deg lure!

– Etter at folk har registrert enkeltpersonforetak, hender det at de blir ringt opp av noen de tror representerer Brønnøysundregistrene. Men vi tar aldri direkte kontakt for salg av tjenester og ber aldri om å få kredittkortnummeret ditt, skriver de i en nyhetssak på nettsidene sine.

– Noen av disse tilbyr tjenester mot betaling. Dette skjer gjerne så snart registrering er offentlig tilgjengelig, og før du har fått tilbakemelding fra oss i posten. Noen ber om fødselsnummer og kredittkortnummer, men disse opplysningene bør du aldri gi fra deg i telefon.

Vær mistenksom
Gjør det til en vane å sjekke e-post, telefon-, mobil- eller faksnummer til de som kontakter deg. – Finner du ikke disse på våre nettsider, er det antakelig bare lureri.

– Alle opplysninger er tilgjengelig ved søk på våre nettsider. Mye av hensikten med registrering i Brønnøysundregistrene er at samfunnet skal vite hvem som driver næringsvirksomhet.

Som ny i næringslivet vil man bli kontaktet av mulige støttespillere og leverandører.

– Men ikke la deg lure til å gi fra deg opplysninger før du har dobbeltsjekket hvem du har med å gjøre.

Er du i tvil om det er vi som kontakter deg? Spør Brønnøysundregistrene på 75 00 75 00 før du handler.

Kilde: Brønnøysundregistrene